Mesajı Okuyun
Old 22-04-2011, 10:45   #2
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:

Yargıtay 3.HD.
2008/14233 Esas
2008/19392 Karar
Resmi Gazate Tarihi: 19.03.2009
Resmi Gazate Sayı : 27174

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı, davalı aleyhine açtığı davadan 8.Sulh Hukuk Mahkemesince 2005/458-994 sayılı dosyasında davalı vekili için hükmedilen vekalet ücreti alacağı için yaptığı ilamlı icra takibinde davacının 185.50 YTL ödemek zorunda kaldığını, hükmün Yargıtay'ca bozulduğunu, haksız yere ödenen bu miktarın tahsili için girişilen icra takibine davalının itirazının iptalini ve inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı tarafından açılan davanın Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesince reddi üzerine hükmedilen vekalet ücretinin davalı lehine kazanılmış hak teşkil ettiği, bozma üzerine yeniden yapılan yargılamada davanın kabulüne karar verilmesinin önceki kararda kazanılmış vekalet ücretini ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kesin olan hükümde; "Yargıtay'ca bozulan ilk kararda davalı lehine hükmedilen ve icra yoluyla davacıdan tahsil edilen vekalet ücretine ilişkin meblağın sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu düşünülmeksizin davanın kabulü yerine reddine karar verilmesinin" usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmiştir.
HUMK'nun 417.maddesinin 1.fıkrasında kanunda belirtilen haller haricinde yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükleneceği kuralı getirilmiştir. Avukatlık ücreti, HUMK'nun 423/6.maddesine göre yargılama giderlerinden sayılmaktadır.
Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesinin dava dosyasında, davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın reddine karar verilerek davalı vekili için 175 YTL vekalet ücretine hükmedilmiş ise de bu hükmün Yargıtay'ca bozulması üzerine, mahkemece bozmaya uyularak davanın kabulüne karar verilmiş hüküm kesinleşmiştir.
Kesinleşen bu hüküm ile davacının davada haklı çıktığı belirlendiği halde, Yargıtay'ca bozulan ilk kararda davalı lehine hükmedilen ve icra yoluyla davacıdan tahsil edilen vekalet ücretine ilişkin meblağın sebepsiz zenginleşme nedeniyle davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6.maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin açıklanan sebeplerle kabulüyle hükmün Bozulmasına ve gereği yapılmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 13/11/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sebebsiz zenginleşme hükümleri gereğince daha önce ödedikleri vekalet ücretinin farkını talep edebilirler