Mesajı Okuyun
Old 29-09-2012, 11:08   #29
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Yerel mahkeme kararına konu şikayet dilekçemizi de eklersek faydalı olur düşüncesindeyim.

Selam ve saygılarımla...


İSTANBUL 11. İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA


ŞİKAYET EDEN :

VEKİLLERİ : Avukat Emin Ersel EREN - Avukat Hakan EREN

İCRA NO : İstanbul

KONUSU : İcra müdürlüğünün 08.03.2012 tarihli işlemini şikayet

AÇIKLAMALAR :

Takip borçlusu ** hakkında yürütülen icra takibinde, borçlunun kullandığı telefona ait bilgiler Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’den sorulmuştur. Verilen yanıtta, borçlunun telefon hattına ait ödemelerin otomatik ödeme talimatı ile T. ** Bankası’ndan yapıldığı bildirilmiştir. Turkcell, bankaların şube bilgilerini kendi bünyesinde kaydetmemektedir.

Borçlunun, T. ** Bankası’nın hangi şubelerinde hesabının bulunduğunun öğrenilmesi amacı ile bu bankaya 29.12.2011 tarihinde icra müdürlüğünce yazı yazılmıştır.

Banka, icra müdürlüğünün bu yazısına verdiği 04.01.2012 tarihli yanıtta, istenen bilginin sağlıklı olarak temini için şubeler nezdinde ayrı ayrı araştırma ve yazışma yapılması gerektiğinden bahisle konu ile ilgisi olmayan bir takım yasa maddelerini sözde gerekçe göstererek araştırmanın ancak 315-TL ödeme yapılması halinde yapılacağını bildirmiştir.

Biz, bu yanıtın hukuka, bankacılık uygulamalarına ve gerçeğe neden aykırı olduğunu 08.03.2012 tarihli talebimizde etraflıca izah etmeye çalıştık. Banka Genel Müdürlüğünün, “şubelerimle yazışma yapmam gerek” demesi gerçek dışı bir beyandır. Genel müdürlük ekranlarında istenen kişinin sadece TC kimlik numarasının girilmesi ile o kişinin hangi şubede hesabı olduğu, bakiyesi vs. tüm bilgilere anında ulaşılabilmektedir.

** BANKASININ ŞUBE SAYISI 1.192’DİR: “Şubelerimle yazışma yapmam gerek” diyen T.** Bankası’nın bugünkü şube sayısı 1.192’dir.[1]*** Bankası’na şu soruyu sormak istiyoruz: Siz gerçekten bu bilgi için 1.192 şubeniz ile yazışma yapacak mısınız? Bu soruya verilecek yanıt “evet” ise talep edilen 315-TL’nin bu işlem için yeterli olmayacağını ve müvekkilimizin, talep halinde daha da fazla bir ücreti ödemeye hazır olduğunu ifade etmek isteriz. Ancak çok iyi biliyoruz ki, böyle bir araştırma için genel müdürlüğün hiçbir şube ile herhangi bir yazışma yapmasına gerek yoktur.

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ HAKKINDAKİ YASA UYGULAMALARI: 2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın ikiz kardeşi olarak adlandırabileceğimiz 6183 sayılı Yasa’da, 2006 yılında yapılan değişiklikler ile İİK m.89’un paralel hükmü olan 79. maddede çok önemli ve esaslı değişiklik gerçekleştirilmiştir. Madde 79 hükmü:MADDE 79 –
…
(2) Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.

düzenlemesini içermektedir.

Görüldüğü üzere 6 yıldır, kamu alacakları için idare, bankaların şubeleri ile yazışma yapmamakta, sadece bankaların genel müdürlüğüne haciz ihbarnamesi göndermektedir. Banka genel müdürlükleri de araştırmalarını tüm şubeleri kapsar şekilde yapıp ona göre yanıt vermektedirler.

Esasen bu değişiklik ile 2004 sayılı Yasa ile 6183 sayılı Yasa arasındaki kardeşlik ve ikizlik, 2004 sayılı Yasa aleyhine olacak şekilde bozulmuştur. Bu tespite sadece bir cümle ile değindikten sonra T. ** Bankası’na bir soru daha sormak istiyoruz: 6183 sayılı Yasa kapsamında genel müdürlüğe gelen haciz ihbarnameleri için de tüm şubelerinizle yazışma yapıyor musunuz?

Bu durum bile tek başına, 3. şahıs bankanın icra müdürlüğüne açıkça gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ve baştan savma amacı taşıdığının bir göstergesidir.T. ** BANKASI A.Ş. BU KONUDA “SABIKALI” BİR BANKADIR: T. ** Bankası A.Ş., icra müdürlükleri ve hukuk mahkemelerine benzer şekilde gerçeğe aykırı beyanları mütemadiyen ileri sürmektedir. Yeri gelmişken belirtelim ki bu banka, hukuk mahkemeleri ve icra müdürlüklerine karşı verdiği bu gibi baştan savma yanıtları CMK m.332 hükmünden dolayı Cumhuriyet savcılıklarına ya da ceza mahkemelerine karşı verememektedir. Ancak, İİK ya da HMK’da, CMK’da olduğu gibi açık ve etkili bir yaptırım olmadığından hukuk mahkemeleri ya da icra müdürlüklerine bu gibi yanıtları vermekten çekinmemektedir.

T. *** Bankası A.Ş. benzer bir yanıtı Gümüşköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de vermiş; bu mahkeme, içeriğine internetten ulaşılabilecek ve mükemmel bir şekilde gerekçelendirilmiş kararı ile banka hakkında Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırım kararı uygulamıştır. Karara yapılan itiraz, en yakın ağır ceza mahkemesince reddedilmiştir.[2]

Bu husus şunu göstermektedir ki, T.** Bankası A.Ş.’nin yaklaşımı şudur: “Ben idari para cezasını öderim, ama yine de mahkemenin dediğini değil kendi bildiğimi yaparım”. Biz hukukçulara düşen görev, hangi kurum ya da makam olursa olsun, hukuka karşı saygısızca ve ciddiyetsiz bir üslupla yanıt veren herkese hukuka ve yasalara saygılı olmayı öğretmektir.

Açıklanan nedenler, T. ** Bankası A.Ş.’nin Kabahatler Kanunu’nun 32. madde hükmünü ihlal ettiği apaçık ortadadır. Buna rağmen, Kabahatler Kanunu’nun 32. madde hükmüne göre işlem yapılması talebimiz icra müdürlüğünce zımnen reddedilmiş, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen İİK m.367 uyarılı ve yeniden bir yazı yazılmasına karar verilmiştir. Oysa ki, T. ** Bankası A.Ş., Kabahatler Kanunu’nun 32. madde hükmünü vermiş olduğu 04.01.2012 tarihli yanıt ile zaten ihlal etmiştir. Banka ile yeni bir yazışma yapılması kararı yersiz ve faydasızdır. Talebimizin kabulü gerekirken reddedilmiş olması hukuka aykırıdır.


SONUÇ ve İSTEM : İncelemenin yapılarak, 08.03.2012 tarihli kararın kaldırılması ve aynı tarihli talebimize istinaden bahsi geçen yazıda imzası bulunan (1) A.C.’nin (2) H.A’nın ve (3) T. ** Bankası A.Ş.’nin Kabahatler Kanunu’nun 32. madde hükmü gereğince icra müdürlüğünce idari para cezası ile cezalandırılması yönünde işlem yapılmasına karar verilmesi saygılarımızla talep olunur.

Şikayetçi vekili
Avukat Hakan EREN

[FONT='Times New Roman','serif'][1][/font] www.tbb.org.tr (Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi web sitesi)[FONT='Times New Roman','serif'][2][/font] http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=42538 (Hukuk Mahkemesinden yazışma için masraf isteyen bankalara “dur” diyen karar)