Mesajı Okuyun
Old 24-09-2009, 19:22   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın Hakim'i cesaretli ve kararlı davranışı nedeniyle yürekten kutluyorum.

Esasen kanaatimce HUMK'da da benzer bir hüküm vardır ve mahkemenin kararının doğruluğunu teyit etmektedir . HUMK.333'ün atfı ile 326/2-3-4 fıkralar, ile 334, 335 ve 336. maddeler gereğince bir davanın tarafları ile ilgili vesikaları elinde bulunduran kişi veya kuruluşlardan mahkeme bunları ibraz etmesini emredebilir. Emre uyulmadığı takdirde, banka hakkında sebepsiz tanıklıktan çekinme temelinde şahitlere ilişkin hükümler uygulanıp, HUMK.253. madde çerçevesinde dava giderlerine de mahkum edilebilirdi... diye düşünüyorum. Bu giderler bankanın cevap vermemesinin neden olduğu, (ya da cevap vermesi için istediği) gider tutarı olan (bankanın istediği) masraf kadar tayin edilip, bu para da bankadan tahsil edilebilir düşüncesindeyim.

Alıntı:
Madde 326 - Kanunu Medeni ve Ticaret Kanunu mucibince bir kimse, yedinde bulunan vesikayı ibraza mecbur olduğu gibi aşağıda yazılan vesikaları da ibraz ile mükelleftir:

1 - Mahkemeye verilen evrakta istinat olunan senetler,

2 - Bir tarafın diğer taraftan davaya müteaallik aldığı mektup ve telgraflar,

3 - İki taraf için müşterek olan muamele ve menfaatlere mütaallik tanzim olunan vesikalar.

4 - İki tarafın müstakillen veya müştereken malik olduğu vesikalar,

Alıntı:
Madde 333 - 326 ncı maddenin 2, 3, 4 üncü fıkralarında beyan olunan vesikalar üçüncü şahıs yedinde ise onlar tarafından ibraz olunmasına karar verilir.

Madde 334 - Üçüncü şahsın yedinde bulunan vesikanın ibrazını talep eden kimsenin delaili sübütiyesini beyan ettiği sırada işbu vesikalar münderecatını tayin ve tasrih etmesi lazımdır.

Talebi kabul olunursa hakim üçüncü şahsa istenilen vesikayı ibraz etmesini emreder.

Madde 335 - Her şahıs yedinde bulunan evrakı ibraz veya nerede bulunduğunu beyan etmek üzere şahit sıfatiyle mahkemeye celp olunabilir.

Madde 336 - Kanunen şahadetten imtinaa hakkı yoksa üçüncü şahıs, hakimin kararına itaate mecburdur. İtaat etmezse şahitler hakkındaki ahkam tatbik olunabilir.

Alıntı:
Madde 253- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./15.mad)

Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır.