Mesajı Okuyun
Old 13-08-2006, 21:41   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sayın Kayar'a katılarak, bir genel kurul kararı ekliyorum.

Saygılarımla...
HGK.2005/13-380 E. 2005/418 K. 29.06.2005 T.

Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; B... Asliye 5. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 1.7.2003 gün ve 2000/1244-2003/741 sayılı kararın incelenmesi taraflar vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 6.5.2004 gün ve 2003/15591-2004/6776 sayılı ilamı ile,

(...Davacılar, davalı ile baba bir kardeş olduklarını, anneleri (muris) İffet ile babaları Şevkinin birlikte Almanya'da çalışarak elde ettikleri müşterek kazanç ile Bursa'da 6 nolu parsel üzerine 6 katlı binayı yaptırdıklarını, taşınmazın müşterek murisi babaları Şevki üzerine tescil edildiğini, baba Şevki ile davacıların murisi İffet'in aynı anda trafik kazasında vefat ettiklerini, davalı Zeynep'in Şevki varisi olarak taşınmazın tümünden pay aldığını öne sürerek, İffet'in taşınmaza katkısı oranında şimdilik 50.000.000.000.TL.'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacılar kayıt maliki ve kendi babaları Şevkinin anneleri İffet'le beraber geçirdikleri bir trafik kazasında öldüğünü, anneleri ile babalarının Almanya'da işçi olarak çalıştığını ve kazançlarıyla elde edilen taşınmazın babaları Şevki adına tapuya tescil edildiğini, Şevki'nin aynı kazada ölmesiyle mirasının Şevki'nin birinci eşinden olma davalı Zeynep ile ikinci eşinden olma kendilerine ve dava dışı bulunan öz kardeşi Bülent'e kaldığını öne sürerek, anneleri İffet'e tebaan katkı payının davalıdan alınmasını istemektedirler.

Davalı ise, İffet'in katkısı bulunmadığını, kazancıyla ziynet eşyası aldığını bildirerek bu nedenle davanın reddini dilemiştir.

Davacıların anneleri İffet ile babaları Şevki'nin Almanya'da işçi olarak çalıştıkları ve bu sırada elde edilen kazanç ile uyuşmazlığa konu teşkil eden taşınmazı satın aldıkları, birbirlerine mirasçı olmaksızın ikisinin aynı anda öldükleri, ne var ki tapu kaydında ölü baba Şevki adına tescil edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde davacıların annelerinin taşınmazın alımında %10.77 oranında katkıda bulunduğu, bunun da taşınmazın saptanan değerine göre 24.559.475.000 TL. olduğu tespit edilmiştir. Hal böyle olunca anneleri İffet'in katkısından dolayı davacıların isteyebilecekleri tutar, bu miktarın miras hisselerine tekabül eden miktarı kadardır. Murisleri Şevki'nin, İffet'ten olma çocuğu Bülent de mirasçı olmakla beraber her hangi bir hak talep etmemiştir. Bu itibarla Bülent'in hissesine tekabül eden miktar düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden her bir hisse belirtilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Taraflar vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

1- Davalının önceki hükme yönelik temyiz itirazlarının tümü Özel Dairece reddedilmiş olmakla, direnme kararını temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle, davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

2- Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle; Yerel Mahkemenin, davacıların miras bırakanları İffet'in taşınmaza katkı oranını %10.77, bunun parasal değerini de 24.559.475.000 TL. olarak tespit eden önceki kararına bu yönlerden taraflarca ileri sürülen temyiz itirazlarının Özel Dairece reddedilmiş ve böylece bu yönlerin artık kesinleşmiş olmasına; Şevket'in mirasında 1/5 pay sahibi olan davalının bu payından dolayı İffet mirasçılarına karşı sorumluluğunun toplam 4.991.895.000 TL. den ibaret bulunmasına; İffet'in her biri 1/4 miras payına sahip dört mirasçısından birinin eldeki davada taraf olmamasından dolayı, davacı durumundaki üç mirasçının, 4.991.895.000 TL.'nin ancak kendi miras paylarının toplamını oluşturan 3/4'ünü isteyebileceklerine, bunun da 3.743.921.000 TL.'den ibaret bulunmasına, Yerel Mahkemece de bu miktarın hüküm altına alınmış olmasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : 1- Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin hukuki yarar yokluğundan REDDİNE, istek halinde peşin alınan temyiz harcının iadesine,

2- İkinci bentte gösterilen nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 29.6.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.