Mesajı Okuyun
Old 20-05-2008, 13:14   #1
Av. Ersin Aslan

 
Varsayılan Mal beyanında bulunmama ve hapisle tazyik/ İ İ K Madde 76

Sayın Meslektaşlarım, Bilindiği üzere İİK'nun 337. maddesinin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu durumda mal beyanında bulunmamaktan dolayı borçlulara 10 günlük disiplin hapsi cezası verilememektedir. Bunun yanında İİK'nun "Hapisle Tazyik" başlıklı 76. maddesi ;"Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez." hükmünü içermektedir. Bu hüküm İİK m.337/1'in işlevini göremez mi? Hatta 337/1'den daha fazla etkili olmaz mı? 337/1 ile 76. madde arasında nasıl bir fark vardır? Tatbikatta İİK m. 76 ne kadar uygulanmaktadır?. Değerli fikirlerinizi ve katkılarınızı bekliyorum. Saygılarımla.