Mesajı Okuyun
Old 29-09-2020, 11:54   #5
Glassator34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Maritime Expert
Elinizdeki kısa karar ile ihtiyati haciz talebinde bulunun. Bu şekilde mal kaçırmanın önüne geçebilirsiniz.

Süre yönünden sıkıntı teşkil edecektir diye düşünüyorum.

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

Esas Yıl/No: 2017/10822

Karar Yıl/No: 2017/12741

Karar tarihi: 11.10.2017

ŞİKAYET DAVASI - İCRA TAKİBİNE BAŞLAMADAN ÖNCE İHTİYATİ HACİZ YAPTIRILMASI HALİNDE HACZİN TATBİKİ VEYA TUTANAK TEBLİĞİNDEN YEDİ GÜN İÇİNDE TAKİP TALEBİNDE BULUNULMASI LÜZUMU - OLAYDA YEDİ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: İcra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.

(2004 S. K. m. 264) (8. HD. 20.09.2016 T. 2016/13838 E. 2016/12427 K.)

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz'in 20.09.2016 gün ve 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Davalı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Borçlu vekili şikayetinde, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dava dosyasının 26.01.2016 tarihli kısa kararı ile alacaklı lehine 342.670,91 TL alacağa hükmedildiğini, alacaklı vekilince iş bu kısa karar duruşma zaptı dayanak gösterilerek ... Asliye Ticaret Mahkemesinden 05.02.2016 tarih 2016/66 Değişik iş numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığını, 15.02.2016 tarihinde fiilen haczin yapıldığını, taraflar arasındaki ... Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığını, görülmekte olan bir dava bulunmadığından İİK 264/1 maddesi uyarınca haczin infazından itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunulması gerektiğini, alacaklı vekili tarafından yasal sürede esas takip başlatılmadığından ihtiyati haczin hükümsüz kaldığını, dosyadaki tüm hacizlerin fek edilerek, dosyaya yatırmış oldukları teminatın iadesi için İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını, ancak İcra Müdürlüğü'nce; ihtiyati haciz kararının devam eden bir yargılama esnasında verildiği ve İİK 264/3 maddesi gereğince takibe geçme süresinin dolup dolmadığı tespit edilemediğinden bu yöndeki taleplerinin reddine karar verildiğini belirtilerek, usulsüz 24.02.2016 tarihli icra Müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, yargılamaya konu olayda, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26/01/2016 tarihli kısa kararına dayanılarak ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen bir ihtiyati haciz kararı olduğu, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kısa kararla dosyadan el çektiği ve artık görülmekte olan bir davada ihtiyati haciz kararı verildiği hususundan söz edilemeyeceği, alacaklının 7 gün içerisinde ilamlı takip talebinde bulunması gerektiği belirtilerek şikayetin kabulüne karar verilmiş, hükmün, alacaklı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemiz’in 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli kararı ile ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/191 Esas sayılı dosyasındaki davada 26/01/2016 tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın 25.02.2016 tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, tebliğ tarihi olan 25.02.2016'dan itibaren İİK 264/3 madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur.

Borçlu vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosya yeniden incelendi:

İİK 264/1 maddesi hükmüne göre icra takibine başlamadan önce ihtiyati haczi yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Somut olayda, haciz tarihi olan 15.02.2016 tarihinden itibaren 7 günlük süre geçirilerek 29.02.2016 tarihinde takip başlatıldığına göre şikayetin kabulüne ilişkin Mahkeme hükmü yerinde olup hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken bozulduğu görülmekle; borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Daire’nin 2016/13838 Esas, 2016/12427 Karar sayılı ve 20.09.2016 tarihli bozma ilamının kaldırılmasına; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre usul ve kanuna uygun Mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ONANMASINA ve 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 2,20 TL'nin temyiz edenden alınmasına, 11.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)