Mesajı Okuyun
Old 29-09-2020, 11:51   #4
Glassator34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aylin Kaya
Kisa kararla ihtiyati haciz alamazsınız


Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin ihtiyadi haciz konusunda bir emsal kararı var ancak karar düzeltmede bozulmuş malesef.

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

Esas Yıl/No: 2016/13838

Karar Yıl/No: 2016/12427

Karar tarihi: 20.09.2016

ŞİKAYET DAVASI - KARARIN ALACAKLIYA TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN MADDE HÜKMÜNDE YER VERİLEN YASAL BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE TAKİP BAŞLATILDIĞI - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda; alacaklı ile borçlu arasında görülmekte olan ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasındaki davada ... tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın ... tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, ... tarihinde de takip başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kararın alacaklıya tebliğ tarihi olan ...'dan itibaren anılan madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 264)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili şikayetin de, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasının ... tarihinde karara çıktığı, ancak gerekçeli karar yazılmadan kısa kararın duruşma zaptı dayanak gösterilerek yetkisiz ... Asliye Ticaret Mahkemesinden ... Değişik iş numarası ile ihtiyati haciz kararı alındığı, 15.02.2016 tarihinde fiilen haczin yapıldığı, taraflar arasındaki ... Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın sonuçlandığı, görülmekte olan bir dava bulunmadığından İİK 264/1 maddesi uyarınca haczin infazından itibaren 7 gün içerisinde takip talebinde bulunulması gerektiği, alacaklı vekili tarafından yasal sürede esas takip başlatılmadığından ihtiyati haczin hükümsüz kaldığı, dosyadaki tüm hacizlerin fek edilerek, dosyaya yatırmış oldukları teminatın iadesi için İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulundukları, ancak İcra Müdürlüğü'nce; ihtiyati haciz kararının devam eden bir yargılama esnasında verildiği ve İİK 264/3 maddesi gereğince takibe geçme süresinin dolup dolmadığı tesbit edilemediğinden bu yöndeki taleplerinin reddine karar verildiği belirtilerek, usulsüz ... tarihli icra Müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, yargılamaya konu olayda, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... tarihli kısa kararına dayanılarak ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen bir ihtiyati haciz kararı olduğu, ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kısa kararla dosyadan el çektiği ve artık görülmekte olan bir davada ihtiyati haciz kararı verildiği hususundan söz edilemeyeceği, alacaklının 7 gün içerisinde ilamlı takip talebinde bulunması gerektiği belirtilerek şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 264/3 maddesi “İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün Mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur.'' hükmünü içermektedir.

Somut olayda; alacaklı ile borçlu arasında görülmekte olan ... 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasındaki davada ... tarihinde karar verildiği gerekçeli kararın ... tarihinde alacaklı vekiline tebliğ edildiği, ... tarihinde de takip başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kararın alacaklıya tebliğ tarihi olan ...'dan itibaren anılan madde hükmünde yer verilen yasal bir aylık süre içinde takip başlatıldığından şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri gereğince BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 20.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)