Mesajı Okuyun
Old 21-03-2016, 19:01   #3
öznurcınar

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/6255

K. 1998/6712

T. 4.6.1998

• GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ ( Takdir Edilen Kıymetin Geçerlilik Süresi )

• TAKDİR EDİLEN KIYMETİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Geçmesiyle Yeniden Kıymet Takdiri )

• YENİ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Satış İstenmemesi )

• KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıç Tarihi )

2004/m.128


ÖZET : Satışa konu gayrimenkul için kıymet takdirinin yapıldığı tarihten başlayarak iki sene geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gereği ortaya çıkar. Bu iki yıllık sürenin başlangıcı, kesinleşmesi koşuluyla kıymet takdirinin yapılmasına ilişkin keşif tarihidir.
DAVA:Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kağrarının onanmasını mutazammın 2.4.1998 tarih ve 3086/3898 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu temsilcisi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 25.5.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR:İİK.nun 128. maddesi gereği kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki sene geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gerekir. Yasadaki iki yıllık sürenin başlangıcı kesinleşmesi kaydıyla kıymet takdirinin yapılmasına esas keşif tarihidir. Bilirkişi raporunun geçikerek verilmesi ve buna bağlı olarak merciin bu konudaki kararını daha sonra vermesi sonuca etkili değildir.
Somut uyuşmazlıkta, satışa konu gayrimenkulün kıymetine esas mercii kararı 25.1.1996 tarihinde verilmişse de takdire esas keşif 13.11.1995 tarihinde yapılmış bilirkişi raporu 24.11.1995 tarihinde verilmiştir. Bu açıklamaya göre kıymet takdirinin yapıldığı 13.11.1995 tarihi ile satışın yapıldığı 19.1.1998 tarihi arasında yasadaki iki yıllık süre geçmiş olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği halde fesih talebinin reddine ilişkin merci kararı isabetsiz olup bozmayı gerekir.
SONUÇ : Borçlu temsilcisinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz 2.4.1998 tarih ve 1998/3086- 3898 sayılı onama kararının kaldırılarak, Elazığ İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 24.2.1998 tarih ve 1998/25;51 sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarına ( BOZULMASINA ), 4.6.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.