Mesajı Okuyun
Old 07-06-2012, 14:12   #17
Av.Mehmet Ali Helvacı

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/3380
K. 2011/7053
T. 27.6.2011
• ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Islah Suretiyle Dava Değeri Arttırılabilir İse de Dava Konusu Olmayan Talebin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığı )
• ISLAH ( Ziynet Eşyalarının İadesi Talebi - Islah Suretiyle Dava Değeri Arttırılabilir İse de Dava Konusu Olmayan Talebin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığının Gözetileceği )
• DAVA KONUSU OLAMAYAN TALEBİN ISLAH İLE DAVA KAPSAMINA ALINMASI ( Islah Suretiyle Dava Değeri Arttırılabilir İse de Dava Konusu Olmayan Talebin Dava Kapsamına Alınmasının Mümkün Olmadığının Gözetileceği )
• FAİZ UYGULAMASI ( Islah İle Arttırılan Bölümü İçin Faiz Başlangıç Tarihi Olarak Islah Dilekçesinin Verildiği Tarihin Nazara Alınacağı )
4721/m.220
1086/m.83
ÖZET : Dava ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Islah suretiyle dava değeri arttırılabilir ise de dava konusu olmayan talebin dava kapsamına alınması başka bir deyişle talep sonucuna yeni talepler eklenmesi mümkün değildir. Mahkemece bu hususun göz ardı edilerek davalı aleyhine fazla alacağa hükmedilmesi hukuka aykırıdır. Islah ile arttırılan bölümü için faiz başlangıç tarihi olarak ıslah dilekçesinin verildiği tarihin nazara alınması gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı katkı payı davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince,
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline ait olup davalı tarafından bozdurulan 1 adet altın set, 1 adet grimse, 48 adet çeyrek, 1 adet künye, 11 adet burma bilezik ve 3 adet cumhuriyet altınının aynen iadesi, olmadığı takdirde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000 TL üzerinden karşılığının tahsilini istemiştir. Mahkemece düğün ve nişan CD'leri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi ile davacıya takılan takıların adet ve nitelikleri tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra davacı vekili 20.12.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 9.607 TL'ye yükseltmiş, çeyrek altına yönelik taleplerini de 48'den 54'e çıkartmıştır. Islah suretiyle dava değeri arttırılabilir ise de dava konusu olmayan talebin dava kapsamına alınması başka bir deyişle talep sonucuna yeni talepler eklenmesi mümkün değildir. Mahkemece bu hususun göz ardı edilerek davalı aleyhine fazla alacağa hükmedilmesi, öte yandan dava değerinin ıslah ile arttırılan bölümü için faiz başlangıç tarihi olarak ıslah dilekçesinin verildiği tarihin nazara alınması gerekirken dava tarihinin nazara alınması hatalı olup hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.