Mesajı Okuyun
Old 14-12-2012, 14:28   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.yağmur deniz
ecrimisil talebi de olduğu için örnek 4-5 yaptım.sayın meslektaşım ben de sizin gibi düşünüyordum,ancak bizde davalılarda iştirak halinde malik olduğu için ve tarlalar ekildiği için gayrımenkulün aynına ilişkin bir dava olduğu söylendi.Bu durum kafamı karıştırdı.Şikayet davasına delil olarak sunmak üzere durumla birebir örtüşür karar arıyorum.Yardımcı olursanız sevinirim.


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/21257; K. 2010/2295 ; T. 8.2.2010

• İLAMLARIN İCRASI ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )

• KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEYECEK İLAM ( Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası İçin Kesinleşmesi Gerektiği )

• MÜDAHALENİN MENİ ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )

• HAKSIZ İŞGAL ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilebileceği )

1086/m.443

ÖZET: Ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Borçlunun haksız işgalci olduğundan bahisle mahkemece müdahalenin menine karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK'nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan ( gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan ) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmelerine gerek yoktur. Yani, bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir.

Somut olayda takip konusu Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24.02.2009 tarih ve 2008/145 Esas, 2009/35 Karar sayılı ilamının incelenmesinde; davaya konu taşınmazla ilgili olarak taraflar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, imar durumuna göre inşaat yapılması mümkün olmadığından, akdin mutlak butlanla batıl olduğu ve taşınmazda borçlunun fuzuli şagil konumunda bulunduğundan bahisle müdahalenin men'inin talep edildiği; borçlunun haksız işgalci olduğundan bahisle mahkemece müdahalenin menine karar verildiği görülmektedir. Bu durumda, taşınmazın aynı ihtilaflı olmadığından ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ilamın taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğu ve kesinleşmeden icra takibine konulamayacağından bahisle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 08.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sayın Av. İbrahim Yiğit'in daha önce, benzer bir soruya verdiği cevabı buraya taşımış bulunmaktayım. Kolay gelsin.