Mesajı Okuyun
Old 04-03-2008, 13:18   #7
mylassos

 
Varsayılan usulsüz tebligat

Sayın Avangardea;
Olayınızda tebligat adresinin konut işyeri gibi niteliklerinden bahsetmemişsiniz. Ancak tebligat memurunun tebellüğ eden kişinin muhatap ile ilişkisini mazbataya yazma zorunluluğu var. Bu hususlar eksikse tebliğin usulsüzlüğünü iddia edebilirsiniz, kanımca. Çünkü olayınızda geri dönüş şansı bulunmayan bir durum ortaya çıkıyor.

İyi çalışmalar.....

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2003/14435

K. 2005/2882

T. 4.5.2005

� GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebligat Parçasında Tebliği Olunan Şahsın Muhatap İle İlişkisinin Gösterilmemiş Olması Sebebiyle Tebligatın Geçersiz Bulunduğu )

� GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Gerekçeli Kararın Sanık Vekiline Tebliğine İlişkin Tebligat Parçasında Tebliği Olunan Şahsın Muhatap İle İlişkisinin Gösterilmemiş Olması Sebebiyle )

� GEÇERSİZ OLAN TEBLİGATA MUTTALİ OLMA ( Ittıla Üzerine Temyizin Süresinde ve Yetki Belgesine Göre Avukatın Sanık Vekili Olduğunun Anlaşılması Karşısında Sanık Vekilinin Temyizi Hukuken Geçerli Olduğu )

7201/m.17

ÖZET : Gerekçeli kararın sanık vekiline tebliğine ilişkin tebligat parçasında, tebliği olunan şahsın muhatap ile ilişkisinin gösterilmemiş olması sebebiyle tebligatın geçersiz bulunduğu ve ıttıla üzerine temyizin süresinde ve yetki belgesine göre Av. ... sanık vekili olduğunun anlaşılması karşısında, sanık vekilinin temyizi hukuken geçerlidir.
DAVA : Basın yoluyla halkı kanuna itaasizliğe tahrik etmek suçundan sanık Hatice Rüken Kılıç'ın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve suça konu derginin delil olarak saklanmasına ilişkin kararı sanık vekilinin vekaletinin bulunmadığından temyiz dilekçesinin CMUK'nun 315/1. maddesi uyarınca reddine dair ( İSTANBUL ) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.9.2003 gün ve 25 Ek karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 23.12.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 17 ve ilgili tüzüğün 23. maddesinin; "belli bir yerde meslek ve sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine yapılır" hükmü karşısında, gerekçeli kararın sanık vekiline tebliğine ilişkin "18.6.2003" tarihli tebligat parçasında, tebliği olunan şahsın muhatap ile ilişkisinin gösterilmemiş olması sebebiyle tebligatın geçersiz bulunduğu ve 1.7.2003 tarihli ıttıla üzerine temyizin süresinde ve 20.8.2002 tarihli yetki belgesine göre Av. Özgür Gider'in sanık vekili olduğunun anlaşılması karşısında, sanık vekilinin temyizi hukuken geçerli bulunduğundan, 11.9.2003 tarihli temyiz dilekçesinin reddi kararının kaldırılarak, esas hükme yönelik olarak yapılan incelemede;
SONUÇ : Bozmaya uyularak; yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin tahkikat sonuçlarına uygun olarak beliren kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün istem gibi ( ONANMASINA ), 04.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx