Konu: boşanma
Mesajı Okuyun
Old 23-02-2016, 16:53   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

Derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunun. Koruma kararları isteyin.

Aile mahkemesinden çocuğunuzun velayetinin tedbiren size verilmesini ve 6502 sayılı kanunun öngördüğü tedbirlerin alınmasını isteyin. Varsa tanık da bildirin. Kendi anne ve babanız dahil tüm olayı bilenler görenler tanık olabilir. Mesaj içerikleri, bilgisayar kayıtları varsa mektup gibi yazılı delillerden de yararlanabilirsiniz.

Telefonla tehdit de varsa, savcılıktan telefonlarınızın dinlemeye alınmasını isteyebilirsiniz.

Aile mahkemesine yapacağınız başvuru için masraf ödemezsiniz. Aşağıda örnek tedbirler verilmiştir. Size uygun olanlara mahkeme hükmetmelidir.

Alıntı:
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 5. (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.


c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.


ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.


ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.


(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Boşanma davası açarsanız da; kendiniz ve çocuğunuz için nafaka, bu nafakaların boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da devamını, çocuğunuzun kalıcı velayetini, maddi ve manevi tazminat, evden ve ev eşyalarından boşanma davası süresince sizin ve çocuğunuzun yararlanmasına karar verilmesini talep edebilirsiniz.

Yoksul olduğunuzu kanıtlamanız halinde, bulunduğunuz yer barosu size ÜCRETSİZ avukatlık hizmeti sağlayacaktır. Bunun için baronun istediği evrakları tamamlamanız gerekecektir. İlçede iseniz Adliye Binası içinde bulunan Yardım büroları size yol gösterecektir.

Savcılığa suç duyurusunda bulunursanız, şikayetinizde yanınızda bir avukatın da bulunmasını istediğinizi belirtip avukat talep ediniz.

Saygılar