Mesajı Okuyun
Old 21-11-2013, 19:04   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Habibe YILMAZ KAYAR
T.C.
İSTANBUL
İSTANBUL (…) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ARA KARAR
ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİ İLE BAŞVURU
DAVA : Tazminat
ARA KARAR TARİHİ : 15/11/2013
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- İtirazın Konusu Adli Tıp Kurumu Kanunun 7.maddesinin Anayasanın 17 ve 36 maddelerine aykırılığı iddiası ile iptal istemidir.
2-İtirazın Gerekçesi
……
Adli Tıp Kurumu Kanunun 1.'inci maddesine göre ilgili kurum Adli Hizmetlerde Resmi Bilirkişilik Kurumudur.Bu nedenler mahkemeler uyuşmazlıklarda uzmanlık alanları nedeniyle Adli Tıp Kurumundan görüş ve rapor almaktadır.Yine Adli Tıp Kurumu Kanunun 16.'ıncı maddesinde hangi uyuşmazlıklarda hangi ihtisas kurullarına dosyanın gönderileceği de belirlenmiştir.Belirleme yapılırken genel düzenlemeler yapılmış her somut olayın kendi özelliğine göre kurulda bulunması gereken uzmanlık branşları çok çeşitli olmasına rağmen 7.'inci maddedeki düzenleme nedeniyle tıbbi konularda görüş belirtirken heyette konunun doğrudan uzmanı olmayan Adli Tıp uzmanları veya diğer tıp branşlarından uzmanlar bir araya gelerek yasa gereği heyeti bu şekilde teşekkül ettirmekte ve bu durumda ilgili uyuşmazlığa özel uzmanlar yerine konuyla doğrudan ilgisi olmayan uzmanlar heyette yer almaktadır.Örneğin, bir uyuşmazlık açısından özellikle psikolog , nörolog, psikiyatrist uzmanlık alanlarından oluşması gereken uzmanlar heyeti yerine içlerinde sadece bir adet psikiyatri uzmanı olan ve diğer üyeleri ortopedist , çocuk doktoru, hemotolog vb.konuyla ilgili olmayan uzmanlar heyette bulunabilmekte ve bu durumda da ilgili hekimin kendi özel eğitimi , yüksek lisansı , doktorası konusuyla ilgili bilimsel çalışmaları ile heyete sağlayacağı katkı sağlanamamaktadır.Nitekim Yargıtay da pek çok bozma ilamında Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinin uzmanlarının ünvanlarını sayarak heyette ilgili uzmanlık alanından yeterli sayıda uzman bulunmamasının bozma nedeni yapmaktadır.Bu şekilde heyetin yasa ile oluşturulmuş çalışma düzeni ve heyet teşekkülü davanın tarafları açısından Anayasa'nın 17.'inci maddesinde anlatımını bulan herkesin yaşama ve maddi varlığını devam ettirme hakkına ve bu hakkı elde etmeye engel olduğu gibi yine Anayasa'nın 36'ıncı maddesinde anlatımını bulan "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14) "ile adil yargılanma" hakkına sahiptir." ilkesine aykırı düşmektedir.Davanın tarafları haklılıklarını meşru vasıtalarla inandırıcı ve güvenilir delillerle ispat etme hakkına sahiptirler.Bu haklarını kullanırken yasalar çerçevesinde kendilerine birtakım delil toplama ve toplatma haklarını yasalar vermiştir.Uyuşmazlık konusu olayda davacı tıbbi bir işlemdeki davalının sorumluluğunu davalı yan da bu işlemdeki kusursuzluğunu kanıtlamak konusunda aynı talep ve haklara sahiptirler.Oysa , tüm mahkemeler açısından resmi bir bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun İhtisas Dairelerinin oluşma şekli ilgili bu düzenlemesi mahkemelere her somut uyuşmazlığa uygun şekilde uzmanlar kurulu oluşturmaya imkan vermemekte ve dolaysıyla davanın tarafları resmi bilirkişilik müessesinden etkin şekilde yararlanamamaktadır.Bu nedenle Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesindeki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki davacı iddiası mahkememizce de ciddi görülerek iptali için başvurma zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesinin Anayasa'nın 17. Ve 36.'ıncı maddelerine aykırı olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesine arz olunur.15.11.2013

Bu ara kararın tesis edilmesine siz vesile olmuşsanız size:

Her halükarda Sayın Mahkeme Hakimine: