Mesajı Okuyun
Old 16-11-2011, 17:53   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Markalara İlişkin Nice Sınıflandırmasında 35. Sınıfta Uygulama Değişikliği

Türk Patent Enstitüsü'nce hazırlanan ve 19.10.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren aşağıda bilgileri yazılı Tebliğ ile Marka Hukuku dünyasında önemli bir adım atıldı.

Böylece yıllardan bu yana ülkemizde oldukça yanlış yorumlara ve pek çok gereksiz marka iptal işlemine ve 35. sınıftan kaynaklı marka hükümsüzlük davalarına sebebiyet veren bir unsur ortadan kaldırılmış oldu.

Konuya ilişkin özet bilgi açısından aşağıdaki alıntıyı yapıyorum. Vakit buldukça bu değişikliğin Marka Hukuku konusunda sağlayacağı katkıları da kendi dilim döndüğünce anlatmaya ve paylaşmaya çalışacağım.

Marka Hukuku ile ilgilenen herkesin bu Tebliğ'den haberdar olması gerekmektedir.


Alıntı:
20.10.2011

Enstitümüzce hazırlanan ve 19.10.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Tebliği ile BİK/TPE 2007/2 sayılı Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikle “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde ifade edilen 35 inci sınıfının 6 ıncı paragrafı, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “…” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). * Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişikliğe paralel olarak ilgili Tebliğin 5 inci maddesi de “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, işbu Tebliğ Ek’inde yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ek 35 inci sınıf kapsamında, farklı türden mal, mal grubu ya da sektör belirtilerek ifade edilen malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtilmeden ifade edilen hizmetler ile aynı ya da aynı tür olarak kabul edilmez. Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişikliğe bağlı olarak ilgili hizmetleri ihtiva eden marka tescil başvurularının uygulama esasları yeniden düzenlenmiştir.Kaynak: www.tpe.gov.tr

http://www.tpe.gov.tr/portal/default...=703&haber=460
http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber...a_Esaslari.pdf