Mesajı Okuyun
Old 22-06-2009, 16:01   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Endüstriyel Tasarımlara İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hakkında

21 Nisan 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27207

YÖNETMELİK
Türk Patent Enstitüsünden:
ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 –7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Endüstriyel TasarımlarınKorunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru formunda, tasarım motif ya da desen değilse, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün bilinen
ismi belirtilmelidir. Tasarımlar Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere karşılık gelen kod numaraları ve
adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürünler Enstitü tarafından tanımlanır.”
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik
ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin
verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.”

MADDE 3 –


Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adres, unvan ve nev'i değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Adres değişikliği için:
1) Talep dilekçesi,
2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
3) Vekil varsa vekaletname.
b) Unvan değişikliği için:
1) Talep dilekçesi,
2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekil varsa vekaletname.
c) Nev'i değişikliği için:
1) Talep dilekçesi,
2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekil varsa vekaletname.”MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 –Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin tasarım siciline işlenmesi
için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
a) Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir
senedi, yabancı başvurularda devir belgesinin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birleşmenin tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep dilekçesi,
b) Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış birleşmeyi gösterir belge, yabancı başvurularda
birleşmeyi gösterir belgenin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,
c) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname.”


MADDE 7 –


Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisansın tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu
başvuru ise sıra numaralarını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
b) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.”

MADDE 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.