Mesajı Okuyun
Old 27-07-2006, 23:28   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Devam Eden bölüm

Alıntı:
..esas sayılı dosyalarda, ..tarihli gerekçeli karar ile ...tarihli temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliğ işlemlerinin halen tamamlanmadığı,
Görülmüştür
Dosyaların Yargıtay’a yollanmasında hassasiyet gösterilerek benzeri gecikmelere yer verilmemesi,
Bu tür ihmali davranışların sorumluluğu mucip olabileceği dikkate alınıp, kalem işlemlerinin denetim ve gözetimine önem verilmesi,
HARÇ TAHSİL MÜZEKKERELERİNİN GEÇ GÖNDERİLMESİ

Karar verilmesinden itibaren iki ayı aşan bir süre geçmiş olmasına karşın bakiye karar ve ilâm harcının tahsil edilmediği gibi merciine harç tahsil müzekkerelerinin de gönderilmediği belirlenmiştir.
Harçlar Kanunu’nun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca karar ve ilâm harcının, mahkemece kararın verilmesinden itibaren iki ay içerisinde ödenmemesi halinde bu sürenin sonunda ve 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerektiğinin hatırlanması,
HAZİNE LEHİNE VERİLEN KARARLARIN HAZİNE TARAFINDAN TEBLİĞİNDE HARÇ

Hazinenin taraf olduğu davalarda verilen nihai kararların tebliğ ve kesinleştirilmesi aşamasında muaf olduğu düşüncesiyle hazineden harç alınmadığı, harç yatırılmadığı halde hazine vekillerinin isteği doğrultusunda kararların tebliğe yollandığı beyan ve müşahede edilmiştir.
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 54. maddesinde kendisine harç yüklenmemiş olan tarafın ilâm sureti almak üzere yazı işleri müdürlüğüne müracaatı halinde bakiye harcın bu kişiden alınması öngörüldüğü gibi,
Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın Muğla Defterdarlığı’na yolladığı 7.2.1984 tarih BAHUM: 4394/8837-7535-4198-12723 sayılı yazıda da Harçlar Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre hazine harçtan muaf ise de Sayıştay Genel Kurulu’nun 30.1.1984 gün ve 4319/1 sayılı kararı ile mükelleflerce ödenmeyen ilâm harçlarının daha sonra asıl alacak ile birlikte gerçek mükelleflerden tahsil edilmek üzere hazine tarafından ödenmesi uygun görüldüğünden, konunun benzeri işlerde dikkate alınması,
HASIM GÖSTERİLMEYEN VEYA YASAL DAYANAĞI OLMAYAN DELİL TESPİTİ İSTEKLERİ

Hasım gösterilmeden yahut ileride bir hukuk davasına konu olacağı ve ilgilinin hukukî yararı bulunduğu belirlenmeden vaki delil tespiti taleplerinin yerine getirilerek yasal koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durulmadan lüzumsuz emek harcandığı,
Örneğin;
Tapuda kayıtlı taşınmazın arsa ve bina değerinin hasım gösterilmeden tespitini içeren,
Zilyet bulunduğu taşınmaz içindeki ağaçların yaşının ve değerinin tespitine ilişkin,
tapu ile sahip olduğu taşınmazın sınırlarının ve komşu parsellerin tecavüzü olup olmadığının tespitini muhtevî, sahibi olduğu aracı ile başkalarının iştiraki olmadan tek taraflı kaza yaptığından kasko sigortasından zararını almak üzere,
Tapuda hissedar gösterilen kişinin mirasçılarının mahalline gidilerek saptanmasına dair,
Tapuda kayıtlı taşınmazların, yine tapuda kayıtlı hissedarlarının, en son malikler hasım gösterilmeksizin, hâkimlikçe tapuya gidilerek Resmî kayıtlar üzerinde bilirkişi marifeti ile saptanmasına dair taleplerin, tapuda sahip olduğu parsel üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapacağından bu taşınmazın değerinin mahallen saptanmasına dair isteklerin,
Rızaen taksim edilen apartman dairelerinden birinin hali hazır durumu ve bahçeye çıkışı olmadığının saptanmasına dair başvurunun
Bayındırlık Bakanlığından müteahhitlik karnesi alabilmek amacıyla faaliyet gösterdiği yerde mevcut makine parkının saptanmasına ilişkin talebin,
Sitelerine komşu ve tescil harici hazine arazisinden 2.5 dönüm kiralamak istediklerinden, mezkur taşınmazın mahallinde tespitini havi isteğin,
İleride açılacak tapu iptali ve tescil davasına esas teşkil etmek üzere bahçede yetişmiş bulunan ağaçların değerinin tespitine ilişkin talebin müstaceliyeti saptanmadan,
Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girmediği halde Küçükçekmece Belediyesince Mutfağının temiz olmadığı ve teftiş defteri bulunmadığı için dükkanının kapatılmasına ilişkin idari tasarruf aleyhindeki taleple ilgili isteğin,
Asliye Hukuk Mahkemesinin ...D.iş sayılı dosyasında, İmar Yasası ile özel parselasyon yapılmasının yasaklandığı da dikkate alınmadan Küçükçekmece Belediyesince yapılan kadastro parselasyon haritası ile özel parselasyon haritasının karşılaştırmalı olarak mahalline uygulanmasını içeren ve hasım gösterilmeyen istek hukukî menfaat ile acele hal izah edilmeden,
Tapu ile sahip bulunduğu ve işyeri olarak kullandığı yere ruhsat alacağından bu yerin belirlenmesine dair hasım gösterilmeyen isteğin,
Özel dersane açmak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığına ibraz edilmek üzere mevcut ders araç ve gereçlerinin saptanmasına ilişkin talebin, delil tespiti yoluyla yerine getirildiği gözlenmiştir.
Şimdiden zapt ve tespit olunmaz ise ileride kayıp olacağı veya ikamesinde çok müşkülât çıkacağı şüphesi olan ve sonradan açılacak bir dava için ancak delil tespiti yapılabileceğini içeren HUMK’nun 368 ve 369 uncu maddeleri dikkate alınarak, sermaye şirketlerinde aynî sermayenin belirlenmesi istisna olmak üzere yasal koşulları gerçekleşmeyen delil tespiti taleplerinin yerine getirilmemesi
TEMYİZ YOLU KAPALI OLAN İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ YARGITAY’A YOLLANDIĞI

İcra tetkik merciine ait ...esas sayılı dosyalarda, Yargıtay yolu açık bulunmayıp kesin olan yahut süresi geçtikten sonra vaki temyiz isteği üzerine dosyanın Yargıtay’a gönderildiği anlaşılmıştır.
İcra İflâs Kanunu’nun 363 üncü maddesinde gösterilenler dışında kalan yada temyiz süresi geçmiş bulunan davalarda talebin reddine karar verileceğini öngören aynı kanunun 365. maddesinin uygulamasında daha hassas davranılması,
DURUŞMAYA MAZERETSİZ GELMEYEN DAVACININ İHZAREN CELBİNE

Sulh Hukuk Mahkemesinin ...esas sayılı iddet müddetinin kaldırılması talebini içeren davanın duruşmasına gelmeyen davacı hakkında, davasını takip etmediğinden işlemden kaldırılmasına karar verecek yerde ihzaren celbi cihetine gidildiği görülmüştür.
Hukuk Mahkemelerinde tarafların zorla getirilmelerinin yasal dayanağı bulunmadığının bilinmesi,
MİRAS ŞİRKETİNE MÜMESSİL TAYİNİNDE HUSUMET

Miras şirketine mümessil tayini istemini içeren davaların hasımsız olarak görülüp, sonuçlandırıldığı belirlenmiştir.
Yargıtay 2.HD’nin 7.12.1992 gün 12006-12324, 29.11.1976 gün ve 8289/8525, 31.05.1971 tarih ve 3545/3526 sayılı içtihatları çerçevesinde, bu tür davaların bütün mirasçılar davaya dahil edilmeden görülmemesi icabettiğinin uygulamada nazara alınması,
TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARA YEMİN ETTİRİLDİĞİ

Akrabalığı nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı olup da bu hakkını kullanmayanlara, tanıklıktan ve yeminden çekinme hakkının hatırlatıldığı, tanıklık edeceklerini söylemeleri üzerine yemin uyarısında bulunularak dinlendikleri ve sonuçta yemin verildiği belirlenmiştir.