Mesajı Okuyun
Old 25-12-2008, 17:46   #5
mutlakadalet

 
Varsayılan DPT Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından :

DPT MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Genel İdare ve Teknik Hizmetler sınıflarının 7, 8, 9 inci derecelerine atanacak toplam 32 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları şu şekildedir.

İKTİSAT 4 İŞLETME 5 MALİYE 4 HUKUK 1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 K KAMU YÖNETİMİ 1 ...

2) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,
b) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olması,
c) En az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olması veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış olması,
d) Doğum tarihinin 01.01.1979 ve sonrası olması,
e) 30 HAZİRAN–01 TEMMUZ 2007, veya 28-29 HAZİRAN 2008 tarihlerinde yapılan KPS Sınavının yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmaları veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları,
gerekmektedir.
Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar

3) Adaylardan:
30 HAZİRAN–01 TEMMUZ 2007, veya 28-29 HAZİRAN 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup KPSSP04 puan türünden;

İKTİSAT alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

İŞLETME alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 100 aday

MALİYE alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 80 aday

HUKUK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 40 aday

KAMU YÖNETİMİ alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 20aday

...
yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 13 ŞUBAT 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer DPT Müsteşarlığından bizzat öğrenebileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 13 ŞUBAT 2009 – 13 MART 2009 tarihleri arasında bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir.

4) İstenen Belgeler:
Sınava gireceklerin, www.dpt.gov.tr İnternet adresinden veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 108, 06100 Ankara adresinden alacakları Başvuru Formunu doldurduktan sonra, bu Forma;
a) Yüksek Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti,
c) KPSS Sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,
d) 3 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğrafı,
e) Özgeçmiş,
f) Vakıflar Bankası'nın DPT Bürosu 00158 00728 86033 94 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 30,00.-YTL. yatırıldığına dair dekontun aslını, ekleyerek 16 OCAK 2009 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarıda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.
Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

5) Yazılı Sınav :
Yazılı sınav 22 ŞUBAT 2009 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 13 ŞUBAT 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Bu sınavda adaylara kendi mesleki alanlarında 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.
Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 6 MART 2009 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yazılı Sınav Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sözlü Sınav :
Sözlü sınav tarihi Müsteşarlığımız tarafından www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.
Bu sınav adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Planlama Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
Bu sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 gün önce Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
a) 5 adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli sicil kaydı,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık raporu,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya en az 31 Temmuz 2009 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin noter tasdikli sureti.

7) Değerlendirme ve Atama:
Sınavın nihai başarı listesi, adayların sınavın üç ayrı aşamasında (KPSS sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav) aldıkları notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Kazanan adayların listesi İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık Binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Müsteşarlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır
Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.