Mesajı Okuyun
Old 09-12-2008, 09:38   #2
mutlakadalet

 
Varsayılan Hesap Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nca 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I-SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci ve Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,
b) ÖSYM tarafından 30 Haziran-01 Temmuz 2007 ile 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54” bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunmak,
c) Eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli bulunmak,
e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,
f) Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap Uzmanlığının gerektirdiği niteliklere sahip bulunmak,
g) Daha önce Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş bulunmak.
Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gösteren broşür ve “Giriş Sınavı Başvuru Belgesi”, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Dikmen Caddesi Yeni Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA adresinden veya Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 73 Kızılay-ANKARA, Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Necatibey Cad. No: 59 Karaköy-İSTANBUL ve Hesap Uzmanları Kurulu İzmir Grup Başkanlığı 1377 Sok. No:1 Kültür İşhanı Kat: 5 İZMİR adreslerinden, internet aracılığı ile www.huk.gov.tr ve www.maliye.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 23/01/2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na (Dikmen Caddesi, Maliye Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Kat: 3 ANKARA) bizzat veya en geç bu tarihte Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’na ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılsa dahi iptal edilir.

III-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri 28/01/2009 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Kurul Başkanlığından elden verilecektir. Bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınav giriş belgesi verilmez ve gönderilmez. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir.

IV- SINAV KONULARI
a- Kamu Maliyesi
· Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi) ·Maliye Politikası ·Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.
b- Ekonomi
· Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz) ·Ekonomi Politikası ·Para Teorisi ve Politikası · Uluslararası Ekonomi ·Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar · İşletme Ekonomisi.
c- Hukuk
· Anayasa Hukuku · Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç ) ve Borçlar Hukuku · Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).
d- Muhasebe
· Genel Muhasebe · Mali Tablolar Analizi.
Sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali olay ve sorunları değerlendirmeleri, yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilir.

Yazılı sınavı kazananlar ayrıca Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

V- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş yazılı ve sözlü sınavını kazananların listesi internet ortamında www.huk.gov.tr ile www.maliye.gov.tr web sitelerinden ve Kurul Başkanlığının bulunduğu hizmet binasının girişine asılmak suretiyle duyurulur.

İlan olunur.