Mesajı Okuyun
Old 17-10-2019, 15:56   #2
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Aşağıdaki karardan yola çıkarak; mahkemeden borçluya tazminat davası açıp açmayacağının sorulmasını; buna göre teminatın iadesini talep etseniz?T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 18177
Karar: 2018 / 569
Karar Tarihi: 12.02.2018

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ DAVASI - İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE ALINAN TEMİNATIN DAVALININ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE UĞRAYACAĞI ZARARIN TEMİNATI OLDUĞU - DAVALININ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇMADIĞI HALDE TEMİNATIN İADESİ GEREĞİ

ÖZET: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle ihtiyati haciz nedeniyle alınan teminatın davalının ihtiyati haciz nedeniyle uğrayacağı zararın teminatı olmakla, davalının ihtiyati haciz nedeniyle tazminat davası açıp açmayacağının sorulması dava açmadığı takdirde teminatın iade edilmesi dava açtığında ise davanın sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğinden karar tarihi itibariyle teminatın iade talebinin reddinin doğru olmasına göre talep eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekir.

(2004 S. K. m. 257)Taraflar arasındaki ihtiyati haciz kararına itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haczin kaldırılmasına ve teminatın iadesi talebinin reddine yönelik olarak verilen 26.4.2016 tarihli ara kararın süresi içinde talep eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.Karar: Talepte bulunan vekili, davalının bir kısım borcuna karşılık verilen senet için ihtiyati haciz kararı alınarak icra takibi başlatıldığını, davalının hakediş hacizi için ... Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yazılan yazıya verilen cevapla hakedişin ortaklık hakedişi olduğundan icra dosyasına ödenemeyeceğinin bildirildiği, davalıya hakediş nedeniyle ödeme yapılması halinde davacının mağdur olacağı ve alacağın tahsil edilemeyeceğini belirterek ihtiyati haciz istemli alacağın tahsili için açılan davada, icra dosyasında alacak tahsil olmakla davanın konusuz kaldığını ve ihtiyati hacizin kaldırılmasını talep etmiştir.Karşı taraf, kesinleşmiş icra takibinin dava konusu yapılmasında hukuki yarar olmadığını, dava konusu edilen ve ihtiyati haciz ile talep edilen alacak tutarının davalının yer aldığı adi ortaklığın istihkak alacağı olduğunu, muvafakat edilmedikçe haczedilemeyeceğini, ihtiyati haciz konulan hakedişin davacıya sehven ödendiğini, davanın konusuz kalmadığını savunarak ihtiyati hacizin kaldırılmasını istemiştir.Mahkemece talepte bulunanın istemi üzerine verilen ihtiyati haciz kararına davalı tarafından itiraz edildiği, itiraz üzerine açılan duruşmada, davacı vekilinin davanın konusuz kaldığını bildirdiği, ... Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca talep edilen bedelin 19/10/2015 tarihinde ... 1. İcra Müdürlüğünün 2014/533 esas sayılı takip dosyasına sehven aktarıldığının bildirildiği, tarafların ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ettiği, davanın iradi olarak konusuz kalmadığı yargılama sonuçlanmadan teminatın iade edilmesi halinde telafisi imkansız zararlara sebebiyet verilebileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, davacı vekilinin teminat iade talebinin reddine karar verilmiş, hüküm talep eden vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle ihtiyati haciz nedeniyle alınan teminatın davalının ihtiyati haciz nedeniyle uğrayacağı zararın teminatı olmakla, davalının ihtiyati haciz nedeniyle tazminat davası açıp açmayacağının sorulması dava açmadığı takdirde teminatın iade edilmesi dava açtığında ise davanın sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğinden karar tarihi itibariyle teminatın iade talebinin reddinin doğru olmasına göre talep eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının ihtiyati haciz talep edenden alınmasına, 12/02/2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİTemyize konu talep, ihtiyati haciz için alınan teminat parasının iadesine ilişkindir.Daha önceden ihtiyati haciz kararı veren mahkeme, itiraz üzerine ihtiyati haciz kararını kaldırmasına rağmen teminatı iade etmemiştir.Bu durumda temyiz talebinin incelenmesi için kararın temyiz kabil olup olmadığına bakmak gerekir. HUMK’un 427 maddesi uyarınca mahkemece verilecek nihai kararlar temyiz edilebilir.İhtiyati haczi düzenleyen İİK’nun 257-268. maddelerinde de, teminatın iadesine ilişkin kararların temyiz edilebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle nihai nitelikte olmayan teminatın iadesine ilişkin mahkeme ara kararının temyizi mümkün olmadığından ve dairemizin uygulaması da bu yönde olduğundan (19. HD, T:30.10.2008, 2008/8001 E, 2008/10324 K) temyiz talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasını incelenerek yazılı şekilde onama kararı veren sayın çoğunluk görüşüne iştirak etmiyoruz. (¤¤)