Mesajı Okuyun
Old 19-07-2011, 11:26   #80
law is illegal

 
Varsayılan

2011 YILI YARGI MAHKEME TEMYİZ BAŞVURMA HARÇLARI
01/01/2011 (*) Yargı Harçları :

A) Mahkeme harçları:

Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail

ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,60 TL

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 18,40 TL

3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare

Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı

vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 28,20 TL

II- Celse Harcı:

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1.Sulh mahkemeleri:

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (10,60 TL)‘den aşağı olmamak üzere (Binde 1,98)

b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 10,60 TL

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (18,40 TL)’den az olmamak üzere (Binde 1,98)

III- Karar ve ilam harcı:

1.Nispi harç:

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu

değer üzerinden (Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10′a kadar indirmeye

veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli

üzerinden) (Binde 9,9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,96)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)

e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye

Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm

altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda

ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan

alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili

olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10′a kadar indirmeye

veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Nispi harçlar (18,40 TL)‘den aşağı olamaz.

2. Maktu harç:

a) 1′inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın

reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1′inci fıkra dışında kalan kararlarında 18,40 TL

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk

eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 38,20 TL

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare

Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 30,30 TL

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 30,30 TL

IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/6/2008)

79,50 TL

b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak

başvurularda 53,00 TL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 39,70 TL

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010)

V- Keşif Harcı 129,20 TL

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 1,20 TL

(Tasdikli fotokopiler dahil)

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TL

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 2,90 TL

(Tasdikli fotokopiler dahil)

Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

a)Bir yıla kadar (Binde 9,9)

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)

III. Defter tutma harçları:

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (10,60 TL)‘den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,96)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 28,20 TL

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 28,20 TL

IV. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,96)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479′uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 38,20 TL