Konu: S.h.ç.e.k.
Mesajı Okuyun
Old 12-12-2006, 09:17   #12
NİLGÜN SEYMEN

 
Karar Shu Tüzüğü=

Teşekkürler Sn Turan.

Yazıyı okumak gayretinde bulunduğunuz için.Yazdıklarım ve buraya aktardıklarıma hiçbir yanıt gelmeyince,acaba boşuna mı uğraşıyorum diye düşünmeye başlamıştım.

Bu da tüm sosyal Hizmetler Gurubunu kapsayan Tüzük BELGESİDİR.

***************************************
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
***************************************
BÖLUM I
Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri

Madde 1. Derneğin adı “SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEGİ dir. Merkezi ANKARA’dır.
Derneğin Amacı
Madde 2. Derneğin amacı,
Sosyal Hizmet Uzmanları ve toplum arasında dayanışmayı sağlamak, Sosyal Hizmet Mesleğinin tanıtılması ve gelişmesine katkıda bulunmak, mesleğin etkililiğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerini Çağdaş sosyal hizmet anlayışına uygun olarak yerine getirmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmet ile ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak, Sosyal Hizmet Uzmanlarının* haklarını korumak ve haklarının gelişmesini sağlamak, Sosyal Hizmet Uzmanları* arasında birlik, dayanışma, mesleki disiplini ve ahlakını korumak.
Madde 3.

a) Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, sosyal hizmet mesleğinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle, halkla ve müracaatçılarla olan ilişkilerinde meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli tüm girişim ve faaliyetlerde bulunur.
b) Üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm bulmak, yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek, Sosyal Hizmet Uzmanları arasında sosyal ilişkileri geliştir;
c) Üyelerinin mesleki çalışmalarında uzmanlıklarının gerektirdiği işlevleri eksiksiz yerine getirebilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği yapar;
d) Üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunur,* gerektiğinde bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar;
e) Sosyal hizmet mesleği ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapar; üyelerini bu yönde teşvik eder ve onlara bu çalışmalarında imkanlar ölçüsünde yardımcı olur.
f) Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bir faaliyetidir. Kongrenin nasıl düzenleneceği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Kongre’yi düzenleyecek kurul yada kuruluşlar arasında imzalanacak olan bir protokolle belirlenir,
g) Sosyal Hizmet Mesleği ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izler, yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, panel, açık oturum ve seminer gibi faaliyetler düzenler.Bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için Sosyal Hizmet Dergisi’ni çıkartır. Çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapar,
h) Dernekler Kanunu ve diğer ilgili Kanunların ilgili hükümlerine uygunluğu sağlamak ve gerekli izinler alınmak suretiyle, Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası yabancı dernek veya kuruluşlarla temasta bulunur, işbirliği yapar ve gerektiğinde üye olur, bunlarla gerekli ilişkiler kurarak kongre ve toplantılarına temsilci gönderir, müşterek yurtiçi toplantılar yapar, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenler,
ı) Dernek, faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli olan gayri menkulleri edinebilir ve sosyal hizmet tesisleri kurar ve işletir,
i ) Sosyal hizmet alanında halkı bilgilendirir,hizmetin standartlarını belirler, sosyal sorunların çözümü doğrultusunda halka önderlik eder.
j) Sosyal hizmet alanında bilimsel çalışma yapan kişileri teşvik amacıyla ödüller verir, üyelerini bilimsel çalışma yapmaya teşvik eder yapılan çalışmaların yürütülmesine destek verir,
k ) Üyelerinin kuracağı kooperatif, yardımlaşma sandığı, vakıf gibi oluşumlara öncülük eder, destek verir,

Derneğin kurucuları=
Doç.Dr. Sema KUT ************** *** Oğretim Üyesi
Doç.Dr. Nesrin KOŞAR ********* *** Oğretim Üyesi
Dr. Şener KOÇYILDIRIM ******* *** Oğretim Görevlisi
Doç.Dr. Nihal TURAN ********* *** Öğretim Üyesi
Dr. Beril TUFAN ********* *** *** Oğretim Görevlisi
Dr. Işıl BULUT *********** *** Oğretim Görevlisi
Ertan KAHRAMANOGLU *********** *** Oğretim Görevlisi
Bülent İLİK **** *********** *** Araştırma Görevlisi
Çiğdem ARIKAN ******* *** *** Araştırma Görevlisi
*
BOLUM II
Madde 6.
Dernek üyeliği asil ve fahri olmak üzere iki çeşittir.
a) Asli Üye: Dernek üye tüzüğünde yer alan şartları taşıyan kimselerin başvurusu ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir.
b) Fahri Üye: Derneğin asli üyesi açıdan yardımda bulunan, Derneğin yücelmesine uygulamalarda değerli hizmetleri geçen kişilere verilenlerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek istedikleri taktirde aidat verebilirler.
Asli Üye Olabilme Şartları=
Madde 7. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanunu’na göre Dernek Üyesi olabilme şartlarını taşıyan ve aşağıda belirtilen özel şartlardan birine* sahip olup bunları belgeleyen kişiler Dernek’çe hazırlanmış “Üyelik Giriş Bildirgesi”ni doldurup başvurmaları ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğin asli üyesi olabilirler.
Özel Şartlar
a)Sosyal Hizmet Uzmanı ( veya Sosyal Hizmetler Mütehassısı) ünvanına sahip olmuş olmak ya da,
b)Yurt içi veya yurt dışındaki herhangi bir Sosyal Hizmet Yükseköğretim mezun olmak; ya da,
c) Sosyal Hizmet’ de lisansüstü öğrenim derecesine (mastır, doktora gibi) sahip olmak;
d) Akademik kariyer ve ünvanlarını (Doçentlik, Profesörlük gibi) Sosyal Hizmet bilim dalında yapmış ve almış olmak.
*
Üyelerin Sorumlulukları
Madde 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakla sorumludur;
a) Derneğin tüzük ve amacına uygun olmayan hareketlerde bulunmamak,
b) Sosyal hizmet mesleği disiplin ve ahlakını her ne olursa olsun korumak
c) Sosyal hizmet etiğine aykırı tutum ve davranışta bulunmamak, Sosyal Hizmet Uzmanları topluluğu onurunu korumak,
d) Mesleki işlev, öneri ve kararlarda kendi bireysel çıkarlarından önce mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden ayrılmamak,
e)Sosyal hizmet mesleği mensupları, çalıştıkları kamu ve özel kuruluşlarda kadro ünvanlarının yanısıra öğrenimleri sonucunda sahip oldukları ünvanları olan “Sosyal Hizmet Uzmanı” ünvanını da kullanırlar.
*
Üyelik Haklan
Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını Derneğe ödemek zorundadır.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asil üye) Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür.

Dernek üyelikleri süresince üç defa uyarı cezası almış olanların üyeliklerine son verilir.

Dernek Şubelerine kayıtlı üyelere uyarı veya üyelikten çıkarma cezaları, Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi, Onur Kurulu’nun istişari kararı ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun nihai kararı ile verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca alınan karar Şube Yönetim Kurulu’nca bildirir ve Şubece üyeye tebligat yapılır. Buna itiraz yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
Yeniden Üye Olma
****************
Madde 11. Dernekten çıkan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi, tamamen yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

BÖLUM III
Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri
Madde 12.
Dernek, Genel Merkezde;
a) Genel Merkez Genel Kurulu,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Genel Merkez Denetleme Kumlu,
d) Dernek Onur Kurulu ile
e) Daimi İhtisas Komisyonları ve
f) Geçici İhtisas Komisyonlarından oluşur.
Ayrıca, gerektiğinde çeşitli komisyon üyelerinin de dahil bulunduğu karma komisyonlar ya da çalışma grupları kurulabilir.
Şube organları da Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan meydana gelir.

Genel Merkez Genel Kurulu
Madde 13. Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar organıdır.
Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantıl Madde 14. Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun tesbit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip üye ve delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Toplantı yeri Ankara’dır.

Madde 15. Genel Merkez, Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri =
a) Genel Merkez, Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Denetim Kurulu raporunu incelemek,

b) Genel Merkez, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu ibra etmek,
c) Genel Merkez, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2 yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d) Toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oylarını almak şartıyla, Dernek Tüzüğü’nde
yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
e) Genel Merkez Yönetim Kumlu, Denetim Kurulu ile Dernek Onur Kurulu asil ve
yedek üyelerini gizli oy usulü ile seçmek,

t) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında tasdik veya kaldırma
kararı vermek,

g) Dernek için gerekli gayrimenkulün satın alınması, mevcut gayrimenkullerin satılması konusunda genel merkez yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının tesbitine karar vermek,

Şube Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 27. Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri şunlardır: a) Şube Genel Kurulu’nca kabul edilmiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca onaylanmış kararları uygulamak,
b) Genel Merkez Yönetim Kumlu’nca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak,
c) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak,
d) Şubeye gelir sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
e) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içinde hazırlayacakları yeni döneme ait faaliyet programını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere göndermek.
f) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
g) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek ve Şube Genel Merkez Kurulu’ndan en az 15 gün önce, Genel Merkez Genel Kurulu’ndaki* üye listesini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na onaylatmak,
h) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onaylamasını temin amacıyla Genel Kurul tutanağını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek,
ı) Şube gelirleriniıı %20’sini her yılın Ocak ayı içinde Genel Merkez’e göndermek.
Derneğin Gelirleri
Madde 30. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarları. (Üyelerin yıllık aidatları 2001 yılı için en az 24.000.000 TL (yirmidörtmilyonTL), 2002 yılı için en az 48.000.000TL (kırksekizmilyon TL)dır.
b) Dernek üyelerinden, Derneğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere alınacak 3 .000.000 TL (üçmilyon TL) kayıt ücretleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygun taksitlerle tahsil edilebilir.
c) Gerçek ve Tüzel Kişilerce yapılacak her türlü bağışlar,
d Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e) Dernek yayınlarının satışında veya bunlarda yer alan reklamlardan sağlanan bedeller,
t) Derneğin yapacağı araştırma, danışmanlık, alacağı teşvik ve ödüller, sergi, konser, temsil, balo, piyango, spor gösterileri ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
g) Dernek tesislerinden ve mal varlıklarından sağlanan gelirler,
h)Takvim, rozet vb. ve diğer basılı evraklardan elde edilen gelirler.