Konu: S.h.ç.e.k.
Mesajı Okuyun
Old 27-11-2006, 16:38   #8
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
E:2004/2044
K:2004/3071
T:11.3.2004
• ÇOCUĞUN KORUMA ALTINA ALINMASI
• KORUMA ALTINA ALMA KARARININ HATALI OLMASI
• ANNE-BABANIN SAĞ VE YÜKSEK BİR GELİR SAHİBİ OLMASI
• AİLE MAHKEMELERİ KURULMADAN ÖNCE VERİLEN KARARIN YARGITAY'DA BOZULMASI
• GÖREVLİ MAHKEMENİN YENİDEN TESBİTİ


ÖZET : 1- Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporunda; küçük Mahmut B'ın nüfus kaydına göre anne ve babasının sağ olduğu, babası olan davacının Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştığı, almış olduğu ücretin ailenin geçim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayabilecek düzeyde olduğu, hatta gelirine göre yaşam standardının Türkiye standartlarının üzerinde bulunduğunu belirtmiştir. Küçük Mahmut B.'ın 2828 Sayılı Yasanın 3. maddesinde tanımlanan korunmaya muhtaç çocuklardan olmadığı halde Türk Medeni Kanununun 346 ve 347. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde koruma altına alınmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun geçici l. maddesi, sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale geldiğinden, işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
(2828 s. kanun m. 3)
(4721 s. kanun m. 346, 347)
(4787 s. kanun m. 4, Geç.l)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- 1.2.1999 doğumlu küçük Mahmut B. hakkında Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.08.1998 tarih 1998/129 - 104 sayılı kararı ile koruma altına alınmasına karar verildiği, koruma kararının Mardin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesine 30.05.2003 gün 2003/107 - 121 sayı ile açtığı dava sonunda kaldırıldığı, bu davanın ise küçük Mahmut B'ın velisi Mehmet Nezir B. tarafından 27.10.2003 günü Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçe ile açtığı dava sonunda anılan mahkemenin 21.11.2003 gün 2003/233 - 269 sayılı kararı ile küçüğün Türk Medeni Kanununun 346 ve 347 maddeleri ve 2828 sayılı yasa gereğince tekrar koruma altına alındığı anlaşılmıştır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesi korunmaya muhtaç çocukları tanımlamıştır. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından 17.11.2003 tarihinde düzenlenen sosyal inceleme raporunda; küçük Mahmut B'ın nüfus kaydına göre anne ve babasının sağ olduğu, babası olan davacının Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştığı, almış olduğu ücretin ailenin geçim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayabilecek düzeyde olduğu, hatta gelirine göre yaşam standardının Türkiye standartlarının üzerinde bulunduğunu belirtmiştir.
Küçük Mahmut B.'ın 2828 Sayılı Yasanın 3. maddesinde tanımlanan korunmaya muhtaç çocuklardan olmadığı halde Türk Medeni Kanununun 346 ve 347. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde koruma altına alınmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün l. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 11.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.