Mesajı Okuyun
Old 29-11-2010, 14:45   #13
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
İzmir icra dairelerinde zaman zaman kapılara asarlardı : "49 örnek takip taleplerine, borcun kaynağı bir belgeye dayanıyor ise borclu sayısından bir fazla olarak eklenmesi" diye.. ve eğer yoksa almazlardı...
Eklememenin hukuki yaptırımı konusunda benim de tereddütlerim var.. Neden tahmine dayalı yorum yapmak zorunda kalıyoruz bilmiyorum ama sanırım yasal dayanağını bulamadığımız için, ya da yasal dayanağı hiç olmadığı, yani böyle bir sorumluluk olmadığı için..mi?
Ben çok sayıda takibe (49 örnek) belge dayanak olarak gösterilip icra dosyasına hiç sunulmadığı, ya da borcun kaynağı anılıp dayanak belgeden hiç sözedilmediği vb. hallerde , bunları takibe itirazlarımla birlikte sundum... Bir tanesi de dava etmedi ki sonucu ne olurdu görebilelim..Malum takipler durdu, sessiz kaldılar.
Bana kalırsa; bu durumda itirazın kaldırılması zaten açamazlardı..Çünkü imza inkar edilmemiş olmalı..E imzayı görmeden, neye itiraz edilecekti?
İtirazın iptali açılırsa burda işte sorun var bana göre.. Takibe dayanak belgelerin eklenmemesi, ödeme emrinin geçersizliği sonucunu doğurmalı ve geçerli bir ödeme emri tebliğ edilinceye dek(ekleriyle birlikte) takip talebi de kabul edilmemeli, eksikler tamamlandığında usulüne uygun ö.e. çıkarılmalı, itiraz hakkı bundan sonra yeniden kullanılmalı , bu durumda ilk açılan i.iptali davası geçersiz ödeme emri dayanak alınarak açıldığından; reddedilmeli diye düşünüyorum..
Dediğim gibi, düşündüklerimin sonucunda ne olurun cevabını açılmayan davalar yüzünden öğrenemedim
Sizce?
(not: İbrahim beyin, "icra inkar tazminatının reddi sebebi olur " düşüncesi de mantıklı duruyor bir yandan...)

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2000/12-50

K. 2000/47

T. 2.2.2000

• ALACAĞIN BELGEYE DAYANMASI ( Onanmış Örneğinin Ödeme Emriyle Borçluya Tebliği Mecburiyeti )

• ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Takip Dayanağı Belgenin Onanmış Örneğinin Eklenme Zorunluluğu )

• ŞİKAYET ( Takip Dayanağı Belgenin Onanmış Örneğinin Ödeme Emrine Eklenmesi Zarureti )

• TAKİBİN BELGEYE DAYANMASI ( Dayanak Belgenin Onanmış Örneğinin Ödeme Emrine Eklenme Gereği )

2004/m.58,61

ÖZET : Alacak belgeye dayanmakta ise, belge aslının veya onanmış örneğinin takip talebine eklenmesi ve belgenin onaylı örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki "şikâyet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. İcra Tetkik Mercii'nce davanın reddine dair verilen 8.2.1999 tarih ve 1999/96,79 sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 13.4.1999 tarih ve 1999/4149-4710 sayılı ilamı ile; ( ... İİK'nin 58/3. maddesi gereğince alacak bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında İcra Dairesi'ne tevdii mecburidir. Ayrıca aynı kanunun 61/1. maddesi 2. cümlesine göre de, takip belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi gerekli bulunmaktadır. Somut olayda borçluya sadece ödeme emrinin gönderildiği, dayanak belgelerin eklenmediği tebligat parçası üzerindeki açıklamadan anlaşılmaktadır. O halde şikâyet kabul edilerek ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davacı vekili.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hükme etkili itirazların Yargıtay 12. Hukuk dairesi'nin 13.4.1999 tarih ve 1999/4149-4710 sayılı ilamında ayrı ayrı ele alınıp cevaplandırılmış bulunmasına ve özellikle ihtarname ancak takibe geçmenin koşulu olup, takip öncesi bir işlemdir. İİK 58 ve 61. maddeleri uyarınca ödeme emri ve takibe ilişkin belgelerin eklenmesinin zorunlu bir koşul olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usûl ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nin 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 2.2.2000 tarihinde, oybirliği ile karar verildi.