Mesajı Okuyun
Old 16-03-2007, 02:07   #46
üye3578

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

BASIN BÜROSU


Sayı: 1619BASIN AÇIKLAMASI
13 Mart 2007 tarihli bir kısım gazetelerde, Yargıtay 7. Ceza Dairesinin verdiği bir karar nedeniyle, Hâkim ve Savcılara trafik cezası kesilemeyeceği yönünde haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Karara yanlış anlam verildiği ve hatalı yorum yapılarak ortaya gerçeği yansıtmayan haberlerin çıktığı anlaşılmış, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine meydan vermemek için konuya açıklık getirilmesi gerekmiştir.

Haberlere dayanak gösterilen karar, Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 27/12/2006 tarihli hükmü olup; Adalet Bakanlığı’nın “Kanun Yararına Bozma” istemine istinaden ele alınan bir dosyaya ilişkindir. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2918 sayılı Trafik Kanununa aykırılık teşkil eden eylemlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 93. maddesi kapsamında kişisel suç oluşturduğu bu nedenle ilgili zabıtanın yalnızca tutanağı düzenleyebileceği yasada açıkça belirtilmiştir. Anılan yasa gereğince Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının haklarında hangi usul ile soruşturma ve kovuşturma yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre; Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2918 sayılı Trafik Kanununa aykırılık teşkil eden eylemlerinden dolayı ilgili zabıta tespit tutanağı düzenleyecek, bu tutanak, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu Ağır ceza mahkemesine en yakın Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılığına, Savcılık tarafından da karar verilmek üzere o yer Ağır ceza mahkemesine gönderilecektir.

Somut olayda Yargıtay 7. Ceza Dairesi, bir Cumhuriyet Savcısı için düzenlenen “tespit tutanağının”, ilgili yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığınca “ceza tutanağı” haline getirilemeyeceğine karar vermiştir. Tamamen teknik bir inceleme konusudur ve “idari yaptırım kararının doğrudan cezaya ilişkin bulunması sebebiyle bu yaptırımın ya da yaptırımı uygulayacak merciin kıyas yolu ile belirlenemeyeceğine” dairdir. Haberde aktarıldığı gibi Hâkim ve Savcılara ceza verilemeyeceğine değil, hangi merci tarafından bu işlemin yerine getirileceğine yönelik bir karardır. Hukuki bir belirlemedir.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarını yasaların uygulanamayacağı görevliler gibi göstermek, konuyu çarpıtarak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir.2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu’na aykırı davrandığı belirlenen ve haklarında tespit tutanağı düzenlenen Yargıtay Üyeleri hakkında bu yaptırımı uygulama yetkisi Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun olup, sadece bu yıl içinde Yargıtay Daire Başkanı ve Üyesi olan, haklarında tutanak tanzim edilen 6 Yüksek Yargıca ceza uygulanmış ve yerine getirilmiştir.

Ayrıca ve önemle belirtmek gerekir ki, açıklanan husus “yargı teminatının” sağlanmasının ön şartıdır. Hâkimlere ve Cumhuriyet Savcılarına elbette yaptırım uygulanacaktır. Ama adli amiri oldukları merciler tarafından değil, daha üst yargı mercilerince. Yoksa Anayasa’da yer alan hâkim teminatı zedelenir, yargı idarenin etkisi altına girer. Böyle bir duruma sebebiyet vermemek için; özel yasalardaki hükümler gereği, cezaları uygulayacak merci değişmektedir. Bu husus temelde vatandaşların yasalar önündeki eşitliğinin ve güvencesinin dayanağıdır.

Bu ülkede hiç kimse yasaların üzerinde değildir, ayrıcalıklı hiç değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.YARGITAY BASIN BÜROSU