Mesajı Okuyun
Old 07-09-2007, 13:51   #4
cesur_yürek

 
Varsayılan

T.C.
DANIŞTAY
Altıncı Daire
Esas No : 2001/5576
Karar No : 2003/129
Tarih : 9.1.2003


OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ TALEBİ ( Mahkemece Başvurunun Uyuşmazlık Mahkemesine İletilmesi Gereği - Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilemeyeceği )
YEREL MAHKEMECE OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILAMAMASI ( Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi - Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine İletilmesi Zorunluluğu )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE DOSYANIN İLETİLMESİ GEREĞİ ( Davacı Vekilinin Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi Üzerine Yerel Mahkemece Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Karar Verilemeyeceği )
ÖZET :

Uyuşmazlık konusu olayda, belediye encümen kararı ile verilen imar para cezasının iptali istemiyle davacı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı İdare Mahkemesinde açılan davanın görev yönünden reddedilerek Danıştayca onandığı; Sulh Ceza Mahkemesinde açılan ve karara bağlanan uyuşmazlığın ise dava konusu büyükşehir belediye encümen kararına ilişkin olmadığı, ancak davacı vekili tarafından Uyuşmazlık Mahkemesine sunulmak üzere İdare Mahkemesine verilen dilekçe ile mahkemeler arası görev ve yetki anlaşmazlığının çözümlenmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı vekili tarafından var olduğu öne sürülen olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine muhatap dilekçe ile yapılan başvuru üzerine Mahkemece dosyanın 2547 sayılı Yasanın 15.maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine iletilmesi gerekirken Mahkemenin görev alanında olmayan bu konunun irdelenmesi sonucu davacı isteminin reddi yolunda verilen temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : .... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can'ın Düşüncesi : Davacı vekili tarafından bulunduğu öne sürülen olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine muhatap dilekçe ile yapılan başvuru üzerine Mahkemece dosyanın 2547 sayılı Yasanın 15.maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesi gerekirken Mahkemenin görev alanı dışında olan bu konuda verilen temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Cavit Zeybek'in Düşüncesi: Davacı şirketin temyiz dilekçesine ve dava dosyasına göre, para cezası ile hasar bedelinden dolayı iki ayrı yargı yerinden verilen görevsizlik kararının mevcut olmasından dolayı, bu durumun mahkemece dikkate alınmasının gerekmesi ve uyuşmazlığın hukuki konumunun cözümü için dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilip gönderilmeyeceği üzerinde durulmaması sebebiyle mahkeme kararının bu yönden bozulması icap ettiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:


KARAR :

... Mahallesi, ... Caddesi üzerinde ruhsatsız tranşe açıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 24.3.1998 günlü, 894 sayılı belediye encümen kararı nedeniyle davacı tarafından ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adli ve idari yargı yerlerinde açılan davalar sonucu bu yargı yerlerinin kararları arasında görev ve yetki uyuşmazlığı oluştuğundan bahisle görev ve yetki uyuşmazlığının çözümlenmesi yolunda davacı vekili tarafından Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmek üzere İdare Mahkemesine verilen dilekçe üzerine İdare Mahkemesince, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 19.maddesinden bahisle belediye encümen kararına karşı ... Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davanın ... günlü, ... sayılı kararının uyuşmazlık konusu belediye encümen kararı ile ilgili olmadığı, ... İdare Mahkemesinde açılan davanın ise ... günlü, ... sayılı kararıyla görev yönünden reddedilerek Danıştay 6.Dairesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla onandığı, ortada iki farklı yargı yerince verilmiş görevsizlik kararı bulunmadığı gerekçesiyle Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulması yolundaki istemin reddine karar verilmiş; bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 2.Bölümünde Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve İnceleme Kuralları düzenlenmiş, 10,11,12,13 ve 17.maddeleri olumlu görev uyuşmazlığını, 14,15,16, ve 19.maddeleri ise olumsuz görev uyuşmazlığını, bunlara ilişkin yöntemleri ve yapılacak işlemler göstermiştir.

Anılan Yasanın 14.maddesinde, olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun söylenebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerektiği, bu uyuşmazlığın giderilmesi isteminin ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebileceği, 2592 sayılı Yasanın 4.maddesi ile değişik 15.maddesinde, olumsuz görev uyuşmazlıklarında dava dosyasının a ) Ceza davalarında son görevsizlik kararını veren mahkemece, bu kararın kesinleşmesinden sonra doğrudan doğruya, b ) Diğer davalarda son görevsizlik kararını veren mahkemece bu kararın kesinleşmesinden sonra, taraflardan birinin istemi üzerine Uyuşmazlık Mahkemesine gönderileceği ve görevli mahkemenin belirlenmesinin isteneceği; 19.maddesinde ise, adli, idari veya askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelenmekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren mercii görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvuracağı ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteleyeceği kurallarına yer verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda, 24.3.1998 günlü, 894 sayılı belediye encümen kararı ile verilen ... TL imar para cezasının iptali istemiyle davacı tarafından ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı ... İdare Mahkemesinde açılan davanın ... günlü, ... sayılı kararıyla görev yönünden reddedilerek Danıştay 6.Dairesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla onandığı, ... Sulh Ceza Mahkemesinde açılan ve ... gün, ... sayı ile karara bağlanan uyuşmazlığın dava konusu büyükşehir belediye encümen kararına ilişkin olmadığı, ancak davacı vekili tarafından ise Uyuşmazlık Mahkemesine sunulmak üzere ... İdare Mahkemesine verilen dilekçe ile mahkemeler arası görev ve yetki anlaşmazlığının çözümlenmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı vekili tarafından var olduğu öne sürülen olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemiyle Uyuşmazlık Mahkemesine muhatap dilekçe ile yapılan başvuru üzerine Mahkemece dosyanın yukarıda içeriği yer alan anılan Yasanın 15.maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine iletilmesi gerekirken Mahkemenin görev alanında olmayan bu konunun irdelenmesi sonucu davacı isteminin reddi yolunda verilen temyize konu mahkeme kararında isabet görülmemiştir.


SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının BOZULMASINA, 9.01.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.Süre yok .. İyi çalışmalar...