Mesajı Okuyun
Old 28-12-2006, 03:41   #8
mutlakadalet

 
Varsayılan

İngiliz Hukukunda Case Law (içtihat hukuku) ön plandadır. Kararların dayanaklarını içtihatlar oluşturur. Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerindeki gibi kanunlaştırma hareketleri ve yargı kararlarının kanuna dayanması ön planda değildir. Yine İngiltere'de equity (hakkaniyet) de yargı kararlarına dayanak teşkil eder. Önceleri krallık mahkemelerinin verdiği kararlardan memnun olmayan taraflar krala bizatihi başvurarak kararı hakkaniyete göre vermesini isterlerdi. İngiliz hukuk sisteminin geçmişteki bu yapısı günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bu yapıya paralel olarak İngiliz Hukuk Sisteminde yargıçların çok özel bir yeri vardır. Buna benzer bir sistemin Türkiye'de uygulanması ise Türkiye'nin içerisinde bulunduğu hukuk sistemi ve yıllardır süregelen hukuk geleneğimiz dolayısıyla mümkün değildir. Türkiye'de hukuk kültürünün gelişmişlik seviyesine binaen hakime, kanun yaratma imkanı, dar çerçeveler içerisinde verilmiştir. Yine hukuk kültürü gelişmiş olan bazı ülkelerde de hakime verilen takdir yetkisinin çeşitli nedenlerle sınırlandığı görülmektedir. (Örneğin; Fransa'da, hakimlere, geçmişteki bazı tecrübelerden -rüşvet, iltimas,vs...- dolayı çok fazla güven duyulmamakta ve yasama organına büyük bir saygı duyulmaktadır. Buna binaen de hakimin kanunlar dışında, hakkaniyete göre karar vermesi sınırlıdır)

Hakkaniyete göre karar verilmesi somut olay adaletini sağlamak bakımından etkili olacaktır; ancak hukuk kültürü çok gelişmemiş ülkeler bakımından olumsuz sonuçlar doğurma riski de oldukça yüksektir. Bunun için Türkiye'de bu sistemin uygulanması, uygulansa da verim alınması, şu an için mümkün gözükmemektedir.