Mesajı Okuyun
Old 18-10-2007, 23:24   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın R.Acar

Aradığınız kararın tam tersine bir karar buldum. Affınıza sığınarak gönderiyorum. Karara göre bağımsız bölümler yönetim planına aykırı biçimde kullanılamaz:

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 1990/10204

K. 1990/34448

T. 10.12.1990

• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Yönetim Planına Aykırı Kullanım )

• YÖNETİM PLANINA AYKIRI KULLANIM ( Kat Mülkiyetine Tabi Gayrimenkuldeki Bağımsız Bölümü )

• YÖNETİM PLANINDA MESKEN OLARAK KULLANILABİLECEĞİ BELİRTİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılamaması )

• KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Bağımsız Bölümü Yönetim Planına Aykırı Kullanmama )

634/m.24,28


ÖZET : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde, tapuda mesken diye kayıtlı bağımsız bölümlerin doktor muayenehanesi olarak kullanılmasını engelleyici bir hüküm yoktur. Aynı Yasanın 28. maddesinde, yönetim planının; yönetim tarzını kullanma maksat ve şeklini düzenleyeceği ve anılan planın kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde bulunduğu açıklanmıştır. Yönetim planındaki bağımsız bölümlerin münhasıran mesken olarak kullanılacaklarına ilişkin hüküm, kullanma maksat ve şeklini açıklayan bir düzenleme olarak bütün kat maliklerini bağlayıcı niteliktedir.
DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca yönetim planında belirlenen hükme göre ihtar davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde, yapıda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin doktor muayenehanesi olarak kullanılmasını engelleyici bir hüküm yoktur. Aynı Kanunun yönetim planını düzenleyen 28. maddesinde, yönetim planının; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini ..............düzenleyeceği, yönetim planının kat maliklerini bağlayıcı bir sözleşme niteliğinde bulunduğu açıklanmıştır. Kat maliklerince düzenlenen yönetim planının 15. maddesinde, bağımsız bölümlerin münhasıran mesken olarak kullanılacakları belirtilmiştir. Bu hükmü, kullanma maksat ve şeklini açıklayan bir düzenleme olarak bütün kat maliklerini bağlayıcı niteliktedir.
Bu bakımdan, doktor muayenehanesi olarak kullanılan mesken cinsli bağımsız bölümün eski haline dönüştürülmesine karar verilmesi doğrudur. Ancak;
Kat Mülkiyeti Kanununun 33/son maddesinde, hakimin kararını yerine getirmeyenler için para cezası öngörülmüştür. Bu cezanın verilmesi, kararın yerine getirilmemesi halinde ayrı bir davada sözkonusu olur. Kararın yerine getirilip getirilmediği, yerine getirilmemiş ise işin vehameti tesbit edilerek kanunda belirtilen hadler arasında ceza tayin edilir.
SONUÇ : Kararla birlikte ileriye dönük olarak ceza verilemez ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirici nitelikte bulunmadığından hüküm fıkrasındaki ( Bu süre sonunda ihtara riayet etmediği takdirde davalıdan 10.000 lira para cezası alınmasına ) ibaresinin hükümden çıkartılmasına ve hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine,10.12.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(Alıntı: Kazancı İçtihat Bankası)