Mesajı Okuyun
Old 27-09-2011, 16:57   #41
YALÇIN ÖNDER

 
Karar

PAY DEVRİ veyaDEVİR VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN NOTERLERCE TASDİKİNE İLİŞKİN GENEL YAZI


Tarih 29/01/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.71/7103-140
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI :B.07.0.GEL.0.71/7103-140

……………VALİLİĞİ
(Defterdarlık: GelirMüdürlüğüne)


Bilindiği üzere; limited şirket ortaklarının Türk TicaretKanununun 520 ve takip eden Madde hükümlerine göre yapılan pay devri veya devirvaadi sözleşmelerinin noterlerde tasdik edilmesi zorunludur.

Türkiye Noterler Birliğine yazılan 21.11.2000 tarih B.07.0.GEL.0.71/7157/80/54734sayılı yazımızda: noterlerde yapılacak pay devri veya devir vaadisözleşmelerinde şirketin, devreden ve devralan ortağın vergi kimlik numarasıile bağlı bulunduğu vergi dairesi adının yazılı olması gerektiği ve noterceonaylanan bu sözleşmenin bir nüshasının, 213 Sayılı VUK.nun 148 ve 149 ncuMaddeleri ile Mükerrer 257 nci Maddesi gereğince ay içinde yapılan işlemlerinertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar, onaylayan noterlikçe şirketin bağlıbulunduğu vergi dairesine gönderilmesi, aksine hareket edenler hakkında aynıKanunun Mükerrer 355 nci Madde hükümlerinin uygulanacağı, belirtilmiş, TürkiyeNoterler Birliği tarafından konu teşkilatlarına 27.11.2000 gün ve Hukuk 19504(2000/58) sayılı genelge ile duyurulmuştur.

1.1.2001 tarihinde itibaren noterliklerde yapılacak olan limited şirket paydevir veya devir vaadi işlemleri ile ilgili bildirimlerin vergi dairelerincealınması halinde, mükellefin tarh dosyasında muhafaza edilmesi ve limitedşirketlerden tahsil edilmeyen amme alacaklarının tahsilinde 405 Seri NoluTahsilat Genel Tebliği hükümlerinin uygulanması sırasında bu sözleşmelerin dedikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, sözkonusu sözleşmelerin noterlerde onay tarihinin esas alınması, onaytarih ve numarasının, Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve numarasının sicilservisinde izlenmesinin gerekli olduğu tabiidir. Otomasyona tabi vergidairelerinin sicil servisinde tutulacak bu kayıtlar için gerekli programBakanlığımızca yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.


////////////Dairesi
Karar Yılı
Karar No
Esas Yılı
Esas No
Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE
2005
1694
2005
361
06/10/2005

KARAR METNİŞİRKET ADINA DÜZENLENEN İHBARNAMELERİNKANUNEN YETKİLİ ŞİRKET TEMSİLCİSİNE VEYA YÖNETİCİSİNE TEBLİĞ EDİLMEYEREK, ESKİŞİRKET TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ EDİLMESİNİN, BU İHBARNAMELERDEKİ VERGİ VE CEZADANDAVACININ ŞAHSEN SORUMLU TUTULMASI SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI HK.<Temyiz Eden : ...
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : Rami Vergi Dairesi Müdürlüğü/İSTANBUL
İstemin Özeti : ... Plastik Metal İnşaat Tekstil Petrol Sanayi ve TicaretLimited Şirketi adına 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin muhtelif vergi borçlarıylailgili olarak düzenlenen ihbarnamelere karşı dava açılmıştır. İstanbul 3.VergiMahkemesi 5.11.2004 günlü ve E:2004/2486, K:2004/1807 sayılı kararıyla; 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasınınc/bendinde dava dilekçelerinin "ehliyet" yönünden inceleneceği ve 15inci maddenin 1 nci fıkrasının b/bendinde ise ehliyetsiz kişinin davayı açmasıhalinde davanın reddedileceğinin öngörüldüğü, Türk Ticaret Kanununun 540 ıncımaddesinde, limited şirketlerde aksi kararlaştırılmadıkça, ortakların hepbirlikte müdür sıfatıyla şirketi temsil edeceklerinin öngörüldüğü, ... PlastikMetal İnşaat Tekstil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı iken16.10.2001 tarihinde hisselerini devrederek şirketle ilişkisini kesen davacıya,şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin tebliğ edilmesi üzerine dava açıldığı,ihbarnamelerin şirket adına düzenlendiği, şirketteki hisselerini 16.10.2001tarihinde devreden davacının şirket adına düzenlenen ihbarnamelere davaaçamayacağı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiştir.Davacı ,ihbarnamelerin tebliğ alındılarının üzerine kendi adının yazıldığını,ehliyetli kişinin dava açması için dilekçenin reddine karar verilmesigerektiğini ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin reddigerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi H.Gül yılmaz'ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülenhususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak niteliktebulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergimahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasındabelirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerdenhiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararınınonanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Dava konusu ihbarnameler, ... Plastik Metal İnşaat Tekstil Petrol Sanayi veTicaret Limited Şirketi'nin 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin vergi ve cezaborçlarıyla ilgili olarak şirket tüzel kişiliği adına düzenlenmiştir. 213sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 94 üncü maddesinde, tebliğin mükelleflere,bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlereyapılacağı, tüzel kişilere yapılacak tebliğin bunların başkan, müdür veyakanuni temsilcisine vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayanteşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılacağı, tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birineyapılmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 377 nci maddesinde isemükelleflerle kendilerine vergi cezası kesilenlerin tarh edilen vergilere vekesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği öngörülmüştür.
... Plastik Metal İnşaat Tekstil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adınasalınan vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelere, şirket adresininyazıldığı, fakat bu ihbarnamelerin kanunen yetkili şirket temsilcilerine veyayöneticisine tebliğ edilmeyip, eski şirket temsilcisi olan davacıya tebliğedildiği anlaşılmaktadır. Şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin davacıyatebliğ edilmiş olması bu ihbarnamelerin şirkete tebliğ edilmiş sayılmasınıgerektirmeyeceği gibi bu ihbarnamelerde yer alan şirket adına salınmış vergi vekesilen cezadan davacının şahsen sorumlu tutulması sonucunu da doğurmaz. Sözüedilen ihbarnamelere dayanarak davacının vergi ve cezadan sorumlu tutulması vetakip edilmesi mümkün bulunmadığından, tebligatın şahsına yapılmış olmasınındavacının menfaatini haleldar ettiği kabul edilemez.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, 6.10.2005 gününde oybirliğiyle kararverildi.
(DAN-DER; SAYI: 111)
BŞ/Aİ