Mesajı Okuyun
Old 04-03-2009, 20:37   #3
üye13363

 
Varsayılan BANKANIN İHALEDE ALDIĞI TAŞINMAZ ( KDV Uygulamasından Muaf Olduğu -

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/20442

K. 2009/1967

T. 20.1.2009

� BANKANIN KREDİ BORCUNA KARŞILIK ALDIĞI İPOTEK ( Kesinleşen Takip Üzerine Taşınmazı İhalede Alacağına Mahsuben Alması - KDV Uygulamasından Muaf Olacağı )

� KATMA DEĞER VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Bankanın Alacağına Karşılık Borçlu ve Kefilinin Borçları İle İlgili Olarak Onlara Ait İpotek Koyduğu Taşınmazları Cebri İcra Yolu İle Alması )

� KREDİ KARŞILIĞI BANKANIN ALMIŞ OLDUĞU İPOTEK ( Dayalı Olarak Başlattığı ve Kesinleşen Takip Üzerine Taşınmazı İhalede Alacağına Mahsuben Alması - KDV Uygulamasından Muaf Olacağı )

� BANKANIN İHALEDE ALDIĞI TAŞINMAZ ( KDV Uygulamasından Muaf Olduğu - İpoteğe Dayalı Olarak Başlattığı ve Kesinleşen Takip Üzerine Alacağına Mahsuben Alması )

3065/m. 1/3-d, 17/r

ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin değişik ( r ) bendinde bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin ( müzeyede mahallinde yapılan satışlar dahil ) bankalara devir ve teslimleri�nin KDV�den muaf olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu durumda Danıştay kararları Yargıtay ve diğer Daire görüşlerine ve uygulamaya uygun olarak yeniden oluşturulan içtihatlarımız doğrultusunda, alacaklı bankanın alacağına karşılık borçlu ve kefilinin borçları ile ilgili olarak onlara ait taşınmazları cebri icra yolu ile aldığı takdirde KDV den muaftır.
Somut olayımızda alacaklı banka kredi borcuna karşılık almış olduğu ipoteğe dayalı olarak takip başlatmış, kesinleşen takip üzerine taşınmazı ihalede alacaklı banka alacağına mahsuben almıştır. Bu durumda yukarıda açıklandığı üzere alacaklı banka KDV uygulamasından muaf olacağı için kendisinden bu konuda ödeme yapılması istenemez.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından işlenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı banka kredi alacağı sebebi ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçildiğini, alacağa mahsuben banka adına alınan taşınmazlara ilişkin olarak KDV bedelinin bankadan talep edilmesi gerektiğini KDV bedelinin ödenmesine ilişkin kararın kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece bankanın KDV�den muaf olmadığından şikayetin reddine karar verilmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1. maddesinde, Türkiye�de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir, hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 1. maddesinin ( d ) bendinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 15 ve 48 seri nolu Katma Değer Vergisi genel tebliğlerinin müzayede mahallinde yapılan satışları düzenleyen bölümünde cebri icra, izeleyi şuyu ipoteğin paraya çevrilmesi ve tasfiye vs nedenlerlere müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışların katma değer vergisine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Yasa maddesi ve uygulamaya ilişkin tebliğler birlikte değerlendirildiğinde müzayede mahallerinde yapılan aleni ve özel satışlar ile cebri satışların ticari olup olmadığına bakılmaksızın katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. Yüksek Mahkeme olan Danıştay�ın Kararları da bu yöndedir. Uygulamada cebri icra satışlarında KDV alınmakta olup KDV kanununda cebri icra ile ilgili özel bir düzenleme mevcut değildir. Cebri icradaki KDV alımı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/3-d bendi uyarınca yapılmaktadır. Yasa koyucu Katma Değer Vergisi Kanunu 11 ve sonraki maddelerinde Kanunun 1. maddesine göre KDV den sorumlu olanlarla ilgili olarak bazı hallerde muafiyete ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin değişik ( r ) bendinde bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin ( müzeyede mahallinde yapılan satışlar dahil ) bankalara devir ve teslimleri�nin KDV�den muaf olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu durumda Danıştay kararları Yargıtay ve diğer Daire görüşlerine ve uygulamaya uygun olarak yeniden oluşturulan içtihatlarımız doğrultusunda, alacaklı bankanın alacağına karşılık borçlu ve kefilinin borçları ile ilgili olarak onlara ait taşınmazları cebri icra yolu ile aldığı takdirde KDV den muaftır.
Somut olayımızda alacaklı banka kredi borcuna karşılık almış olduğu ipoteğe dayalı olarak takip başlatmış, kesinleşen takip üzerine taşınmazı ihalede alacaklı banka alacağına mahsuben almıştır. Bu durumda yukarıda açıklandığı üzere alacaklı banka KDV uygulamasından muaf olacağı için kendisinden bu konuda ödeme yapılması istenemez.
Mahkemece şikayetin kabulü ile KDV alınmasına ilişkin İcra Memuru işleminin iptaline karar verilmesi gerekir iken aksi düşünce ile şikayetin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK�nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.