Mesajı Okuyun
Old 08-03-2009, 14:52   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Sayın katılımcı;

Türk Ceza Kanunu'na göre; velayet kendinde olmayan ana veya babanın çocuğu kaçırması suç olarak düzenlenmiştir.
Alıntı:
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

MADDE 234 - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (SULH CEZA MAHK.)

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/10)
(3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Buna göre suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Ayrıca, babanın eski eşine yönelik, tehditi ya da hakareti, sövmesi var ise bunlarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Ayrıca, yine çocukla kişisel ilişki kurma hakkını kötüye kullanarak çocuğu kaçıran ve tehdit eden ve zarar verme ihtimali olan bir baba ile çocuğun görüşmelerinin yeniden düzenlenmesi istenebilir.Hatta kişisel ilişkinin kaldırılması çocuğunun yüksek menfaati gereği uzman bilirkişilerce de alınacak rapora göre ortadan kaldırılması dahi talep edilebilir.

Çocuğu kaçıran, çocuğunun ruh sağlığına yaptığı hasarı idrak edemez durumda ise, kendisine karşı bu şekilde önlem alınabilir.Ve ceza davaları delil gösterilecektir.

Alıntı:
karşı tarafın kuzenime , çocuğa ve ailesine zarar vermesini nasıl önleyebiliriz ?

Sayın katılımcı, tüm suç duyularına hakkında açılan ceza davalarına ve hukuk davalarına rağmen halen şiddete yönelik eylemlerde bulunan eski eşe karşı 4320 sayılı yasa kapsamındaki tedbirlerden de yararlanılabilir.

Her ne kadar taraflar boşanmış olsalar da, ilgili kanunun ruhu ile aile mahkemesi yargıcı TEDBİR kararı vermelidir.

Deneyebilirsiniz. Bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.Ve 6 AY için verilirler, süre sonunda yeniden talep edilebilirler.


Alıntı:
Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re'sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir:

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin
birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.
Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler harca tâbi değildir."

Sayın Katılımcı,

Avukatınız kalkıp çocuğu almaya gidemez, öncelikle suç duyurularında bulunmalısınız.

Saygılar,