Mesajı Okuyun
Old 23-03-2010, 15:49   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 1998/7564
Karar: 1999/239
Karar Tarihi: 28.01.1999

İFLAS DAVASI - VEKALETNAMENİN ÖZEL YETKİ İÇERMESİ GEREĞİ - AKTİF VE PASİFİ İLE ALACAKLARININ İSİM VE ADRESLERİNİ GÖSTEREN MAL BEYANININ İFLAS TALEBİNE EKLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: İİK.nun 178. maddesine göre davacının iflasına karar verilmesi talep edildiğine göre, anılan yasa hükmünde öngörülen koşulların bulunup bulunmadığının mahkemece re'sen araştırılması gerekir, Ayrıca borçlu, aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorunda olup, İflas talebini içeren dilekçeye bu belgeler eklenmişse mahkemece davacıya ibraz edilmesi için önel verilmesi ve sözkonusu belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, İİK.nun 166. maddesinde öngörüldüğü şekilde yapılacak ilan üzerine ileri sürülebilecek itirazlar da değerlendirilerek varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 178)

Dava: Davacı vekili tarafından hasımsız olarak açılan iflas davasının yapılan yargılalası sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, lokanta işleten müvekkilinin malvarlığının borçlarını karşılamadığını ileri sürerek doğrudan doğruya iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, davacı vekilinin iflas istemek için vekaletnamesinde özel yetki bulunmadığı, aktif ve pasifini göstern mal beyanını dilekçesine eklemediği gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. Hükmün davacı vekilince temyiz edilmiştir.

İflasa tabi gerçek veya tüzel kişinin iflasının istenebilmesi için düzenlenen vekaletnamenin bu konuda özel yetkiyi içermesi gerekeceği tabidir. Ancak, vekaletnamenin özel yetkiyi içermemesi halinde, sözkonusu eksikliğin giderilmesi için ilgisine önel verilmesi ve özel yetkiyi içeren vekaletnamenin ibrazına olanak tanınması gerekir. Diğer taraftan, İİK.nun 178. maddesine göre davacının iflasına karar verilmesi talep edildiğine göre, anılan yasa hükmünde öngörülen koşulların bulunup bulunmadığının mahkemece re'sen araştırılması gerekir, Ayrıca borçlu, aktif ve pasifi ile alacaklarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorunda olup, İflas talebini içeren dilekçeye bu belgeler eklenmişse mahkemece davacıya ibraz edilmesi için önel verilmesi ve sözkonusu belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, İİK.nun 166. maddesinde öngörüldüğü şekilde yapılacak ilan üzerine ileri sürülebilecek itirazlar da değerlendirilerek varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıkalan nedenlerle hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 28.1.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları