Mesajı Okuyun
Old 16-11-2007, 13:13   #2
cemcan62

 
Varsayılan

Sorduğunuz sorunun tam karşılığı değil ama yinede kullanabileceğinizi düşünüyorum.
3095 SAYILI
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
Madde 0001: Kanuni faiz
(27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen ve 01.05.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki (19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı BKK. ile yıllık % 9. Yürürlük: 01.01.2006) oranı üzerinden yapılır.
Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.
Madde 0002: Temerrüt faizi
(15.12.1999 tarih ve 4489 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2000 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

Madde 0003: Mürekkep faiz
Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.
Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 0004: Diğer konulardaki faizler
Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
Madde 0004/a:
(14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenmiştir.) Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.
Madde 0005: Kaldırılan ve uygulanmayacak olan hükümler
22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.