Mesajı Okuyun
Old 16-11-2006, 11:02   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/9155
K. 2005/11377
T. 9.11.2005
• SSK. PRİM ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Yönetin Kurulu Üyesi Bulunmanın Yeterli Olmadığı - Alacağın Tahakkuk Ettiği Ödenmesi Gereken Dönemde Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi de Bulunması Gerektiği )
• MÜTESELSİL SORUMLULUK ( SSK. Prim Alacağından - Alacağın Tahakkuk Ettiği Ödenmesi Gereken Dönemde Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi Bulunmayan Yönetin Kurulu Üyesinin Sorumlu Tutulamayacağı )
• ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( SSK. Prim Alacağından Sorumluluk - Yönetin Kurulu Üyesinin Müteselsil Sorumluluğu İçin Alacağın Tahakkuk Ettiği Ödenmesi Gereken Dönemde Yetkisi Bulunması Gerektiği )
506/m. 80
6183/m.Mük.35
ÖZET : Davacı; dava dışı işveren Anonim Şirketin, 24.03.2000-28.04.2001 döneminde yönetim kurulu üyesi ise de, 506 sayılı Kanunun 80. maddesi kapsamında kurum alacağından işvereni ile birlikte müteselsilen sorumluluğu için, sadece yönetim kurulu üyesi olması yeterli olmayıp, prim yada diğer kurum alacağının tahakkuk ettiği, ödenmesi gereken dönemde, üst düzey yönetici sıfatıyla işveren Anonim Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunması gerekir.

DAVA : Davacı, ödeme emirlerinin ve İcra takibinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı vekilinin temyiz istemine gelince;

Dava, hukuki nitelikçe; 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan takibe konu 2004/263 nolu ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

Davanın yasal dayanaklarından olan 506 sayılı Kanunun 80. maddesi hükmüne göre; tüzel kişiliği haiz işverenlerin, temsil ve ilzama yetkili üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri, haklı bir sebep olmaksızın ödenmeyen prim ve diğer alacaklarından dolayı Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Somut olayda, davacı; dava dışı işveren Anonim Şirketin, 24.03.2000-28.04.2001 döneminde yönetim kurulu üyesi ise de, 506 sayılı Kanunun anılan maddesi kapsamında kurum alacağından işvereni ile birlikte müteselsilen sorumluluğu için, sadece yönetim kurulu üyesi olması yeterli olmayıp, prim yada diğer kurum alacağının tahakkuk ettiği, ödenmesi gereken dönemde, üst düzey yönetici sıfatıyla işveren Anonim Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunması gerekir.

Diğer taraftan; kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi hükmüne göre de; Kurumun, işveren tüzel kişilerde olan prim yada diğer alacaklarını işveren tüzel kişinin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edememesi ya da tahsil edemeyeceğinin anlaşılması halinde; kanuni temsilciler, Kuruma karşı şahsi mal varlığı ile sorumlu olup, davacının anılan madde kapsamında Kurum alacağından sorumluluğu yönünde; yine iş bu alacağın gerçekleştiği, ödenmesi gereken dönemde; kanuni temsilci sıfatını taşımalı, giderek, kanuni temsilci statüsünü kazanabilmesi için de, tüzel kişiyi borç altına sokma ve yönetme yetkisini haiz olmalıdır.

Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx