Mesajı Okuyun
Old 21-03-2016, 09:52   #5
hciyiltepe

 
Varsayılan

İdari yargı mercileri tarafından verilen kararlarda hükmedilen ilam vekalet ücretlerinin ödenmesi talebi ile idarelere başvuru yapıldığında idarelerce; Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde yer alan “…Karşı tarafın avukatına yapılacak vekâlet ücreti ödemelerinde fatura (Ödemenin doğrudan icra dairesinin vezne veya banka hesabına yapılması halinde serbest meslek makbuzu aranmaz.)…” hükmü gereğince serbest meslek makbuzu talep edilmekte, verilmediği takdirde ödeme yapılmayacağı bildirilmektedir.

Serbest meslek mekbuzunun ibraz edilmemesi durumunda idareler ne yapmalıdır?

Yargıtay konu ile ilgili bir kararında “icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olmadığını, bu konuda 2577 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığını, bu sebeple ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek bulunmadığı” hüküm altına almıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki;
“Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” şeklindeki hükümde “Serbest meslek makbuzu” istenmesi ile ilgili özel bir düzenlemenin bulunmadığından ve kararın yerine getirilmesi ile ilgili aynı maddenin 1 inci fıkrası “ Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” hükmü dolayısıyla idareler serbest meslek mekbuzu ibraz edilmese de gerekli ödemeyi yapmalıdırlar.

Uygulama da idareler Yargıtay kararı sonrası serbest meslek makbuzu olmasa da vekalet ücreti ödemesini yapmakla birlikte; idarece “ilgilisinden fatura ya da serbest meslek makbuzu talep edildiği ve süresinde ibraz edilmediğine” ilişkin tutanak düzenlenlemekte ve akabinde de ilgili avukat hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat gereğince yasal işlem yapılması için Vergi Dairesine / Defterdarlığa ihbarda bulunmaktadırlar.

Bu sebeple avukatlarca; idareden ödeme yapılması talep edilirken serbest meslek makbuzu kesilmesi zorunlu olmasa da ödeme tahsil edilir edilmez serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

https://hciyiltepe.wordpress.com/2016/03/