Mesajı Okuyun
Old 18-03-2016, 10:56   #4
Emine Yıldız Balkan

 
Varsayılan

T.C.
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
Esas No:2015/21227
Karar No:2016/550

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Borçlu vekili, 2577 sayılı Kanun'un 28/2. maddesi gereğince alacaklılar vekilinin, 09/01/2015 tarihli dilekçe ile alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak ödeme için gerekli belgelerin dilekçe ekinde sunulmadığını, eksikliklerin giderilmesi ve serbest meslek makbuzunu eklemesinin 15.01.2015 tarihli dilekçe ile talep edildiğini, icra takibini başlatabilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince, bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmamış olması gerektiğinden alacaklı vekilinin bu sürelere uymayarak başlattığı icra takibinin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece; borçlu idarenin alacaklı vekilinden eksik belgeler ile serbest meslek makbuzu eksikliğini gidermesini istediği ancak alacaklı vekili tarafından olumlu veya olumsuz bir cevap verilmediği idarenin muallakta kalarak sürenin dolmasında kusurlu bulunmadığından, takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
Alacaklı vekili 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesi doğrultusunda ödeme için banka hesap numarasını bildirmek üzere Bakanlığa başvurmuş yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine icra takibi başlatmıştır.
6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesi ... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir.

Anılan Yasa maddesine göre İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir.

İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu konuda 2577 sayılı Yasa'nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığından ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek yoktur. Bu durumda Mahkemece, idarenin 30 günlük yasal ödeme süresinin başlangıç tarihi 09/01/2015 olup, 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra takip başlatıldığından, şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde davalılara iadesine, 20/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.