Mesajı Okuyun
Old 17-10-2009, 07:01   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emrahcvik
tabi ki ziraat bankası ve halkbankası kamu kurumudur. hatta kamu bankası da kamu kurumu anlamına gelir. aksini neye dayanarak iddia ediyorsunuz anlayamadım. herhangi bir idare hukuku kitabında dahi bunların kamu kurumu niteliğinde oldukları -hizmet yerinden yönetim kuruluşları sınıfında- yazar. (iktisadi kamu kurumları arasındadır.)

Sayın Av. Armağan Konyalı'nın eklediği şu http://www.ydk.gov.tr/kit99/Birinci_Bolum.htm linkte detaylı bilgiler mevcut.

Bunlar içinde konuya ışık tutması açısından şu cümleler önemlidir:Alıntı:
22.11 2000 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 4603 sayılı Kanunla Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş.ve Türkiye Emlâk Bankası, A.Ş., 3,5 yıl içinde yeniden yapılandırılıp özelleştirilmek üzere KİT statüsünden çıkarılmıştır.

Diğer yandan Vakıflar Bankasının kuruluş kanunundan da anlaşılacağı üzere sermaye yapısı içinde %25 lik bölüme hükmeden (C) grubu hisse senetleri sahibi olan "sair hakiki ve hükmü şahıslar" da mevcuttur. Bunun anlamı sermayesinin %100'ünün devlete ait olmadığıdır. Oysa KİT'lerin sermayelerinin tamamının Devlet'e ait olmasının KİT olabilmesinin zorunlu koşulu olduğu kuşkusuz ortadadır. Bu durum bile Vakıflar Bankasının bir KİT olmadığını göstermektedir. Esasen Sayın Konyalı'nın vurguladığı gibi 233 Sayılı KHK'nin ekinde de Vakıflar bankası yoktur.

KİT'lerin ortak özellikleri:

Alıntı:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) : İktisadi devlet teşekkülü (İDT) ve kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak adı olup;

- Sermayesinin tamamı Devlet’e ait olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan,
-Tüzel kişiliği haiz,
-Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı bulunan,
-Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay’ın denetimine tabi olmayan,
-İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyette bulunan (İDT) veya tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla, ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan (KİK),
-233 sayılı KHK’da saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olan

kuruluşlardır.

Müessese : Sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi teşebbüsüne (İDT veya KİK) ait olan ve teşebbüs yönetim kurulunun kararı ile kurulan işletme veya işletmeler topluluğudur. Müesseseler, sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlar olup, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu’na ve Sayıştay’ın denetimine tabi olmayıp, 233 sayılı KHK’de saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidirler.


Alıntı:
Sermaye:

Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 3/4/1986 - 3272/2 md.) Bankanın itibari
sermayesi,her biri onbin TL. kıymetinde bir milyon yediyüzbin hisseye ayrılmış olarak
onyedi milyar Türk Lirasıdır.
(Değişik: 1/4/1981 - 2444/1 md.) Bakanlar Kurulu Bankanın sermayesini artır-
maya yetkilidir.(1)
Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı Anasözleşmede gösterilir.
Hisse senetleri:

Madde 6 - Hisse senetleri (A, B ve C) gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan (A)
grupu sermayenin % 55 ini, (B) grupu % 20 sini, (C) grupu da % 25 ini teşkil
eder.

(A) Grupu Vakıflar Umum Müdürlüğüne, (B) grupu mülhak vakıflara ve (C) grupu
da sair hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir
.
(Değişik: 3/4/1986 - 3272/3 md.) Hisse senetleri nama muharrer olup, bunlar-
dan (A) grubuna dahil olanlar satılamaz. (B) grubu hisse senetleri, ancak Vakıf-
lar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı gruba dahil hissedarlar arasında alınıp
satılabileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktığında satılmak üzere Vakıflar
Umum Müdürlüğünce de satın alınabilir.