Mesajı Okuyun
Old 13-06-2007, 03:05   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan Katkı...

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2001/12774
Karar: 2002/1101
Karar Tarihi: 05.02.2002
ÖZET : Davacı, karz akdine dayanarak davalıya borç verdiğinden bahisle, davalıdan aldığı senede dayanarak yaptığı icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Dava konusu senet 15.6.1998 ödeme tarihli, rakam hanesinde 25.000 DM, lehdarı Zeynal B. olup yazı ile de yirmibeşbin DM yazıldığı anlaşılmaktadır. Senet metninde çıplak gözle de görüldüğü şekilde rakam haznesinde 25.000.000 TL.nın son üç sıfırı DM haline getirildiği görülmektedir. Bu hali ile, senet üzerinde tahrifat yapıldığı açık ve belirgindir. Yapılan bu değişiklik borçlu tarafından da paraf edilmemiştir. Bu durumda senet inandırıcılığını kaybetmektedir. Davacı bu çelişkiyi açıklayıcı ve giderici başkaca belge ve delil ibraz edememiştir. Bu nedenle, bu senet nedeniyle davalının 25.000.000 TL borçlu olduğu anlaşılmaktadır.
(2004 S. K. m. 67, 169) (1086 S. K. m. 298) (6762 S. K. m. 660, 690)
Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, davalıya Nisan 1998 tarihinde 25.000 DM borç para verip karşılığında 15.6.1998 vade tarihli senet aldığını, senedi düzenlerken yanlışlıkla iki tane sıfır rakamını fazladan yazdığını, davalının "yeni senede gerek yok" beyanı üzerine sıfırların üzerini düzeltip DM yaptığını, yazı ile yazılan miktarın geçerli olduğunu, davalının senedi vadesinde ödememesi üzerine icra takibi yaptığını, haksız itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, davacının boş senedi anlaşmaya aykırı doldurduğunu, senette tahrifat yaptığını, senedin 25.000.000 TL telefon makinası karşılığında düzenlendiğini, ancak davacının telefon makinasını vermediği gibi, eşi ile aralarında arsa alışverişi olduğundan senedi bu alışverişten uğradığı zararı karşılamak için 25.000 DM olarak tahrif ettiğini ve davacı hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi olduğunu bildirerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece dairemizin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, itirazın iptaline ve 10.500 DM icra inkar tazminatına hükmedilmiş; karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, karz akdine dayanarak davalıya borç verdiğinden bahisle, davalıdan aldığı senede dayanarak yaptığı icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. Dava konusu senet 15.6.1998 ödeme tarihli, rakam hanesinde 25.000 DM, lehdarı Zeynal B. olup yazı ile de yirmibeşbin DM yazıldığı anlaşılmaktadır. Senet metninde çıplak gözle de görüldüğü şekilde rakam haznesinde 25.000.000 TL.nın son üç sıfırı DM haline getirildiği görülmektedir. Bu hali ile, senet üzerinde tahrifat yapıldığı açık ve belirgindir. Yapılan bu değişiklik borçlu tarafından da paraf edilmemiştir. Bu durumda senet inandırıcılığını kaybetmektedir. Davacı bu çelişkiyi açıklayıcı ve giderici başkaca belge ve delil ibraz edememiştir. Bu nedenle, bu senet nedeniyle davalının 25.000.000 TL borçlu olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece 25.000.000 TL.na ilişkin davanın kabulüne, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 5.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 1976/8307
Karar: 1976/9475
Karar Tarihi: 30.09.1976


Dava: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 23.8.1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: TTK.nun 690. maddesi yolu ile uygulanması gerekli bu Yasanın 660. maddesi hükmüne göre bir bono metni tahrif edildiği takdirde ancak değiştirmeden sonra bunun üzerine imza koyan kimseler değişik metin gereğince ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metni gereğince sorumludurlar. Senet mümzileri tahrifatın kendileri tarafından yapılmadığını, senedi 12.500 lira üzerinden ihdas ettiklerini, bunun bir kısmını ödeyerek 6500 liraya borçlu kaldıklarını beyan ederek itiraz etmelerine ve senet metninde senet bedeli olarak yapılan yazılar ve rakamlarda tahrifin açık ve seçik bulunmasına göre hadisenin iyi niyet kaideleriyle ilgisi olmadığı düşünülmeksizin 12.500 liradan fazlaya ait itirazın reddine karar verilmesi isabetsiz temyiz itirazları yalnız bu yönden yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.9.1976 gününde oybirliği ile karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************