Mesajı Okuyun
Old 11-01-2013, 16:43   #16
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Çay molasında...

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
... “…müteahhidin - sudan sebeplerle - inşaatı daima yarıda bırakıp kaçma kanaat ve temayülünü gönlünde taşıyacağı görüşünün, heyetce,-12 özel daire görüşü oyuna karşı, 65 gibi çok farklı bir oyla - benimsenmesi sonucu, ittihaz buyrulmuş bir karardır.” (Karşı oy yazısı’ndan)

O zaman İBK.’ye egemen olan bu görüş, bugün de geçerli midir?...

Bu görüş de "müteahhidin teslim gününden önceki temerrüdüne" TBK m.473'teki sözleşmeden dönmenin uygulanmasını gerekli ve hakkaniyete uygun kılar. Çünkü TBK m.126'yı uygularsanız arsa sahibini; teslim gününden önce temerrüdü ile inşaatı örn: %50 seviyesinde bırakan müteahhide; sözleşme bedeli arsa payını/taşınmazı devrettirmeniz gerekecektir...

___
Sorun:
Alıntı:
Yazan İBGK
...Hukuk Genel Kurulu kararında da açıkça belirtildiği gibi, inşaat sözleşmeleri "geçici - sürekli karmaşığı" bir özellik taşımaktadır. Baskın olan bilimsel görüşler de bu yoldadır. BK m.106-108 ise, ani edimli sözleşmelere ait kuralların doğuracağı sonuçlara göre düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, müteahhidin kusurlu temerrüdü nedeniyle sözleşmenin feshi halinde, hukuki sonuçları farklı olan iki ayrı kural karşılaşmaktadır. Aynı mesele hakkındaki bu zıt kuralların birbirini karşılıklı olarak yok edecekleri ve böylece örtülü bir kanun boşluğunun meydana geleceği öğretide ifade edilmektedir...

değerlendirmesi
+
2797 S.K. m.45/5: "İçtihadı birleştirme kararları benzer hukukî konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar."
+
Yargıtay HGK'nın da bir kararında (29.01.2003 T., E: 2003/7-42, k: 2003/39): "İçtihadı Birleştirme Kararlarının gerekçesi ile sonuç bölümü bir bütündür. Bu nedenle sonuç bölümü kararın gerekçelerinden soyutlanamaz. İçtihadı Birleştirme Kararları uygulanırken ve yorumlanırken gerekçeden yararlanılması zorunludur. Ayrı metinler halinde düzenlendiği halde kanunların yorumlanması sırasında gerekçelerinden yararlanıldığı, kanun koyucunun amacına uygun olarak yorum ve uygulama yapıldığı hukukun bilinen bir gerçeğidir. Aynı metin içinde düzenlenen ve birbirinin ayrılmaz parçası olan İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinden yararlanılmaması düşünülemez." şeklinde belirttiği ve hukuken geçerli olan ve kabul edilen görüş...

Teşekkürler,

Saygılar...