Mesajı Okuyun
Old 10-01-2013, 13:53   #13
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Deneme-3 - An Zaman

1.KKİS. Sözleşmesi bir “Karma Sözleşme”dir (Ortak kabul).
a.Taşınmaz satış vaadi – Mülkiyeti nakil taahhüdü
b.Yapının teslimi

2.Bu Karma Sözleşmeye "Alacaklının edime olan çıkarının gerçekleşmesi” açısından bakarsak, “Ani edimli Sözleşme” diyeceğiz (Tartışmalı!).

3.Bu Karma Sözleşmeye “Tarafların edime olan çıkarlarının gerçekleşmesi” açısından bakılması da mümkün:

a.Eser Sözleşmesi’nde (m.470) “İş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur.” (m.479/1) ise de;

b.KKİS.’de iş (arsa) sahibi (alacaklı), “Taşınmaz satış vaadi – Mülkiyeti nakil taahhüdü”nde bulunmakla, Eser Sözleşmesi’nin tipik özelliğinden (m.479/1- Bedelin teslim anında muaccel olması) yararlanmamayı kabul etmekte, sözleşmenin başında edimi için güvence vermekte (Bir tür bağlanma parası, -para yerine arsa- m.177); sözleşmenin tapuya şerh edilmesiyle de tasarruf hakkının beş yıl boyunca (TMK.m.1009, Tapu K.m.26) sınırlandırılmasını kabul etmektedir

c.“Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur.” (m.479/2) hükmüne dayanarak, “Karma Sözleşme” kabul ettiğimiz KKİS.’yi “ Sürekli Edimli Sözleşme” olarak kabul edebiliriz. Bu kabulle de m.126’yı uygularız.

d.Yasa koyucunun m.126 hükmüyle KKİS.’ni Eser Sözleşmesi’nden ayırmak istediği de söylenebilir. Maddenin başlığı “d. Sürekli edimli sözleşmelerde” ise de, tek fıkradan oluşan madde metni; yalnızca “ifasına başlanmış” olmak koşulu ile sınırlı ve bundan ibarettir. Böylece KKİS.’nin “işin ifasına başlanmış ise, “sürekli edimli sözleşme” kabulüyle m.126’nın uygulanması mümkündür.

e.“Tarafların edime olan çıkarlarının” birlikte düşünülmesi, m.126 için bir gerekçe olabilir.

Sayın Öksüz,
Teşekkür ederim.
Saygı ile.