Mesajı Okuyun
Old 08-01-2013, 17:52   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Deneme

İBK ve TBK. (m.126, 473) bağlamında deneme:

1.Madde gerekçelerinden ve Sayın ÖKSÜZ'ün sohbetinden yararlanarak:

1.1.(818 s.) BK.’nin 106-108.maddelerinde, ani edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün hukukî sonuçları düzenlenmiş idi.

1.2.Bu husus göz önünde tutularak, TBK.’nin 126. maddesinde ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmeler için de, ayrı bir düzenleme yapılmıştır.

1.3.Böylece, borçlunun temerrüdü hâlinde, alacaklı:

a.Ani edimli sözleşmelerde:

i.Borcun ifasını ve gecikme tazminatını (m.125/1),

ii.Derhal ifadan vazgeçip, müspet zararının tazminini (m.125/2) isteyebilir veya

iii.Sözleşmeden dönebilir (m.125/2).

b.Sürekli edimli sözleşmeler”de (m.126):

“İfasına başlanmış” ise..: (Başlanmamışsa ?)

b.1.İfa ve gecikme tazminatı isteyebilir (m.126),

b.2.Sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir (m.126)

İrdeleme: Maddede (m.126), “İfasına başlanmış” sözleşmelerde, alacaklıya seçimlik bir hak olarak, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bu zarar olumlu (müspet) zarar niteliği taşımaktadır.

2.YİBGK.E. 1983/3,K. 1984/1,T. 25.1.1984

1.İnşaat sözleşmelerinde müteahhidin kendi kusuruyla temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmenin iş sahibi tarafından feshi halinde, uyuşmazlığın TBK.m.126 (BK.m.106-108) çerçevesinde çözümlenmesi gerekir.

2.Olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda TMK. m. 2 hükmü gözetilerek sözleşmenin feshi ileriye etkili sonuç doğurur.

3.TBK. karşısında İBK.nin Hukukun gelişmesine engel olacağını söylemek mümkündür.

4. Yaşam-Yasa uyumu ancak uygulamayla sağlanabileceğinden, İBK., KKİS.nin güncel olarak irdelenmesinde ve TBK.m.126 veya 473’nın uygulanmasında, yargıcın hükmünü bağlayıcı sayılmamalı, gerektiğinde yeni bir İBK.oluşturulabilmelidir."Hüküm Yargıcındır".

Saygılarımla