Mesajı Okuyun
Old 06-01-2013, 13:48   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Değerlendirme ve Görüş

Alıntı:
Av.Nevra Öksüz
Alıntı:
KKİS'de borçlu müteahhidin teslim gününden önce temerrüdü söz konusu olduğunda TBK m.473 mü TBK m.126 mı uygulanacaktır...?

Görüş:TBK.m.126 uygulanmalıdır.

Ve devamı...

1.ESER SÖZLEŞMESİ; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK.m.470).

2.İş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur (TBK.m.479).

3.Eser Sözleşmesi, kural olarak, “ani edimli” sözleşmelerdendir. Edimin bütünüyle yerine getirilmesinden evvelki çalışmalar; “eseri meydana getirme çalışmaları”dır.

4.Eser sözleşmesinde “iş sahibinin (alacaklının) edime olan çıkarının gerçekleştiği an eserin teslim edildiği andır ”.

5.“Bu sözleşmelerde yüklenicinin temel borcu, yapımını taahhüt ettiği bir eseri sözleşmesine, amacına, fen ve sanat kurallarına uygun meydana getirmek ve bu haliyle, “ifa olarak” iş sahibine sunmaktır.” Kural olarak, aksine sözleşme hükmü yoksa, TBK m.479 gereği eser bedeli ancak eserin teslimi halinde muaccel olur. “Eserin teslimi demek; o şeyin sözleşmesine, amacına, fen ve sanat kurallarına uygun meydana getirilmesi demektir. Eserde eksiklik, teslime manidir. Bu gibi durumlarda tam bir ifadan bahsetmek olanaklı bulunmamaktadır” (Y.14.HD. E. 2012/7721,K. 2012/8429,T. 14.6.2012).

6.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (KKİS.); TBK.m.470’de tanımlanan "Eser" sözleşmesinin bir türü ve karşılıklı haklar ve borçlar içeren tam iki taraflı bir sözleşmedir.

7.İrdeleme: KKİS.
a.YİBGK. E. 1983/3,K. 1984/1,T. 25.1.1984:
i.İstisna sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde müteahhidin kendi kusuruyla işi muayyen zamanda bitirmeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmenin iş sahibi tarafından feshi halinde, uyuşmazlığın kural olarak BK m.106-108 hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekeceğine; ancak olayın niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda, Medeni Kanunun 2. maddesi hükmü gözetilerek, sözleşmenin feshinin ileriye etkili sonuç doğuracağına; birinci ve ikinci toplantılarda 2/3 çoğunluk sağlanamadığından, 25.1.1984 günlü üçüncü toplantıda çoğunlukla karar verildi.

b.YİBGK'nin “…kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ait TMK m.2/2 çerçevesinde yaptığı değerlendirmenin hâlen geçerliğini/bağlayıcılığını koruduğunu söyleyebiliriz...? “( Av. N.ÖKSÜZ)

8.BK – TBK.:

a.Yüklenicinin temerrüdü
i.İşi “belirlenen zamanda” bitirmemesi halinde
ii.Belirlenmiş olan “teslim gününden önce temerrüdü” halinde
b.KKİS. “Ani Edimli” sözleşme kabul edilirse…
c.KKİS. “Sürekli Edimli” sözleşme kabul edilirse…
9.SORU: Yüklenicinin “teslim gününden evvelki gecikmesi hâlinde arsa sahibi:

a.TBK m.473'e binaen sözleşmeden dönebilir mi?

b.TBK m.126'ya binaen sözleşmeyi feshedebilir mi?

c.Yoksa YİBGK. Kararı doğrultusunda ‘esas alınarak sonuca gidilmelidir (mi) diyeceğiz...?’
(ki bir nev'i TBK m.480/2'nin madde gerekçesinin kullanılması) “(Av.N.ÖKSÜZ)

d.(a,b,c) seçeneklerinden hangisi ile “soru bağlamında” bir Karma Sözleşme kabul edilen KKİS. Sözleşmesine en uygun çözüme ulaşılabilir?

10.Seçenekler:

a.“…iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa… İş (arsa) sahibi sözleşmeden dönebilir (TMK.m.473/1).

b.İfasına başlanmış (sürekli edimli sözleşmelerde) …. Yüklenicinin (Borçlunun) temerrüdü hâlinde arsa sahibi (alacaklı),sözleşmeyi feshedebilir (TBK.m.126).

11.Seçeneklerin değerlendirilmesi:

a.TMK.m.473/1: SÖZLEŞMEDEN DÖNMEYE olanak tanıyan olgular
i.Ortaya çıkan gecikme
ii.Tahmin
iii.Açıkça anlaşılması

b.TBK.m.126: SÖZLEŞMENİN FESHİNİ mümkün kılan olgular
i.İşin ifasına başlanmış olmak şartı
ii.Sözleşmeye aykırılık oluşturacak “Temerrüt” hali

12.GÖRÜŞ: KKİS.’nin “Sürekli Edimli Sözleşme” olarak kabulü ve soru bağlamında
(Yüklenicinin belirlenmiş olan “teslim gününden önce temerrüdü” halinde) “TBK'de (Eser Sözleşmesi, m.470-486) özel hüküm yok, genel hüküm uygulanmalıdır” görüşüyle TBK.m.126 uygulanmalıdır.


Saygı ile.