Mesajı Okuyun
Old 13-05-2008, 10:25   #4
av.eseralp

 
Varsayılan

davanızı tanıkla ispatlayacağınıza dair yargıtay kararı yolluyorum. iyi çalışmalar umarım yardımcı olur.YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 03.10.2005
Esas No : 2005/13826
Karar No : 2005/14564


4721 - TÜRK MEDENİ KANUNU 30

ÖZET : DAVACI TARAF, DAVALI NAİM'İN DAVACI SATI İLE AYŞE'DEN DEĞİL, DAVALI ÖMER İLE EŞİ NAHİYE'DEN OLDUĞUNU BU NEDENLE NÜFUS KAYDININ DÜZETİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. NÜFUS SİCİLİNDE BULUNAN KAYDIN DOĞRU OLMADIĞI ANLAŞILIRSA GERÇEK DURUM HER TÜRLÜ KANITLA İSPAT EDİLEBİLİR. DAVACI TANIKLARININ ANLATIMI İLE GERÇEK DURUM İSPAT EDİLMİŞ OLMAKLA DAVANIN KABULÜ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı taraf, davalı Naim'in davacı Satı ile Ayşe'den değil, davalı Ömer ile eşi Nahiye'den olduğunu bu nedenle nüfus kaydının düzetilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili son oturumda DNA testi yapılmasının zorunlu bir işlem olmadığını, takdiri delillerle davanın aydınlanmış olduğundan davanın kabulünü talep etmiş, Mahkeme, DNA testinin soybağının araştırılması açısından değil önemli maddi bir delil nedeniyle gerek duyulduğundan bahisle davanın reddine karar vermiştir.

Mahkeme tarafından da kabul edildiği üzere dava soybağının düzeltilmesine yönelik olmayıp nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir.

Nüfus sicilinde bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. ( TMK. md. 30 f. ll ).

Davacı tanıklarının anlatımı ile gerçek durum ispat edilmiş olmakla davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.