Mesajı Okuyun
Old 28-04-2009, 16:46   #15
Mehmet Fikri Ateş

 
Varsayılan

Ayrıca kötüniyetle temyiz söz konusu ise HUMK 434ü kullanabilirsiniz.
Fakat iyiniyetli ise ve temyiz sebebi de aşağıya eklediğim karar gibi kabul edilip "davanın açılmamış sayılmasına" ilişkin karar bozulursa, vekalet ücretinin akıbeti ne olacak? (kesinleşme beklenmeden icraya konulmuşsa)

HD 21 <> E: 2003/6012 <> K: 2003/6521 <> T: 08.07.2003

* DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
* DURUŞMA GÜNÜNÜN BİLDİRİLMESİ

Dosyanın işlemden kaldırılması için duruşmaya çağrılmış olmak sair bir deyişle duruşma tarihinden haberdar olması gerekir. Oysa davacı adına çıkartılan duruşma davetiyesine gideceği İl ve ilçe isimleri yazılı olmadığından duruşma davetiyesinin adres yetersizliğinden bahisle iade edildiği dosya içindeki davetiye parçasının incelenmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu halde duruşma tarih ve saatinden haberdar olmayan davacının duruşmaya gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve giderek 3 ay içinde yenilenmediğinden bahisle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

(1086 sayılı HUMK. m. 409)

Davacı ödeme emrinin iptal edilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi B.Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Mahkemece 25.12.2002 günlü celsede taraflarca takip edilmediğinden işlemden kaldırılan davanın 3 ay içinde yenilenmediğinden bahisle HUMK.nun 409/5 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de varılan bu sonuç isabetli olmamıştır. HUMK.nun 409 maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere dosyanın işlemden kaldırılması için duruşmaya çağrılmış olmak sair bir deyişle duruşma tarihinden haberdar olması gerekir. oysa davacı adına çıkartılan duruşma davetiyesine gideceği İl ve ilçe isimleri yazılı olmadığından duruşma davetiyesinin adres yetersizliğinden bahisle iade edildiği dosya içindeki davetiye parçasının incelenmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu halde duruşma tarih ve saatinden haberdar olmayan davacının duruşmaya gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve giderek 3 ay içinde yenilenmediğinden bahisle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde temyiz edene iadesine, 8.7.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.