Mesajı Okuyun
Old 27-04-2009, 22:32   #2
justicewarior

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
14.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/2427
Karar: 2007/3486
Karar Tarihi: 02.04.2007

ÖZET: Davanın görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle reddine veya davanın nakline ya da açılmamış sayılmasına karar verildiğinde, yargılama giderleri ve yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine dair istemlerinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı veren mahkemece hüküm altına alınması zorunludur. Vekalet ücretinin hangi esaslara göre belirleneceği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gösterilmiştir. Somut olayda, da mahkemece görevsizlik kararı verilmiş ancak, davalı vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.


(1086 S. K. m. 423, 426) (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.7)

Dava: Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 23.01.2006 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 06.06.2006 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Davanın görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle reddine veya davanın nakline ya da açılmamış sayılmasına karar verildiğinde, yargılama giderleri ve yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine dair istemlerinde görevsizlik ve yetkisizlik kararı veren mahkemece hüküm altına alınması zorunludur. (25.04.1945 tarih, 1944/7-1945/9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, HUMK. m.423, 426, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.7)

Vekalet ücretinin hangi esaslara göre belirleneceği de yine, 4667 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 81/son maddesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi ve 21.06.1966 tarih 1966/9-9 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında gösterilmiştir.

Somut olayda, da mahkemece görevsizlik kararı verilmiş ancak, davalı vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Bu husus HUMK m. 438/VII. gereğince yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda yazılı nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile, yerel mahkeme kararının hüküm fıkrasına bent olarak <Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, davalı vekili yararına takdir edilen 200 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine> cümlesinin eklenmesine, hükmün bu düzeltilmiş şekliyle onanmasına, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 02.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları