Mesajı Okuyun
Old 16-11-2005, 20:20   #26
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/570
K. 2005/2421
T. 21.2.2005

• ZİYNETLER VE GİYİM EŞYALARI İÇİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Ayrıca Harca Tabi Olduğu - Başvurma Harcını Yatırmışsa Davacıya Bu Eşyalarının Değeri Üzerinden Peşin Nisbi Harcı Tamamlaması İçin Süre Verilmesi Gereği )

• NİSBİ HARÇ ( Davacının Ziynetler Ve Giyim Eşyaları İçin Talep Ettiği Maddi Tazminat Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Ayrıca Harca Tabi Olduğu )

• HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Davacının Ziynetler Ve Giyim Eşyaları İçin Talep Ettiği Maddi Tazminat Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmayıp Ayrıca Harca Tabi Olduğu )

492/m.30,32

ÖZET : Davacının ziynetler ve giyim eşyaları için talep ettiği maddi tazminat, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp ayrıca harca tabidir. Davacı bu istekleri ile ilgili olarak başvurma harcını da yatırmıştır. Davacıya ziynet ve giyim eşyalarının değeri üzerinden peşin nisbi harcı tamamlaması için ( Harçlar Kanunu md.30 -32 ) süre verilmesi, harcın tamamlanması halinde işin esasının incelenmesi gerekir

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi anlamında maddi tazminat isteğinin bulunmamasına göre davalının ( koca ) tüm, davacının ( kadın ) aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacının ziynetler ve giyim eşyaları için talep ettiği maddi tazminat, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp ayrıca harca tabidir. Davacı bu istekleri ile ilgili olarak başvurma harcını da yatırmıştır.

Davacıya ziynet ve giyim eşyalarının değeri üzerinden peşin nisbi harcı tamamlaması için ( Harçlar Kanunu md.30-/32 ) süre verilmesi, harcın tamamlanması halinde işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın 2.bentte gösterilen sebeplerle ziynet ve giyim eşyaları yönünden BOZULMASINA, hükmün diğer bölümlerinin ise 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------