Mesajı Okuyun
Old 08-04-2005, 16:03   #19
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/3268
K. 2004/4570
T. 8.4.2004

• BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN TALEPLER ( Düğün Nedeniyle Yapılan Masraflar Ve Takılar - Nisbi Harca Tabi Olduğu )

• NİSPİ HARÇ ( Düğün Nedeniyle Yapılan Masraflar Ve Takılar Tazminat Niteliğinde Olmadığından Harca Tabi Olduğu )

• DÜĞÜN MASRAFLARI VE TAKILAR ( Boşanmanın Ferileri Olmamaları Nedeniyle Nisbi Harca Tabi Oldukları )

• BOŞANMA DAVASI ( Karısını Döven Davacı Eşin Tamamen Kusurlu Olması - Davanın Reddi Gereği )

4721/m. 174/1
492/m.30,32

ÖZET : Boşanmaya neden olan hadiselerde eşini döven davalı davacı koca tamamen kusurludur. Kocanın boşanma davasının reddi gerekir. Düğün nedeniyle yapılan masraflar, takılar ve görünmeyen masraflar tazminat niteliğinde olmadığından boşanmanın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle ayrıca peşin nisbi harca tabidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Boşanmaya neden olan hadiselerde eşini döven davalı davacı koca tamamen kusurludur. Kocanın boşanma davasının reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

2-Davalı davacı koca düğün nedeniyle yapılan masraflar, takılar ve görünmeyen masraflar için maddi tazminat istemiştir. Bu talep Türk Medeni Kanununun 174/1 maddesi anlamında tazminat niteliğinde olmadığından boşanmanın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle ayrıca peşin nisbi harca tabidir. ( Harçlar K. Md. 30 - 32 ) Peşin nisbi harç ikmal ettirilmeden ve bu konuda taraflardan deliller sorulup toplamadan eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın l. ve 2. bentlerde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma niteliğine göre kocanın diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.04.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu