Mesajı Okuyun
Old 08-04-2005, 15:49   #17
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7226
K. 2004/9913
T. 14.9.2004

• BOŞANMA DAVASI ( Maddi ve Manevi Tazminatın ve Yoksulluk Nafakasının Tesbitinde Esas Alınacak Ölçütler )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARININ TEBİTİ ( Esas Alınacak Ölçütler )

• TAZMİNAT VE NAFAKA MİKTARININ TESBİTİ ( Esas Alınacak Ölçütler )

• HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Miktarının Tesbitinde )

• KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Boşanma ve Tazminat Davasının Eki Niteliğinde Olmadığı - Miktar Açıklattırılarak Peşin Nisbi Harç İkmal Ettirilemeyeceği )

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Ergin Çocuk Lehine/Açtığı Yardım Nafakası Davası da Bulunmaması - Hükmolunmaması Gereği )

4721/m.4,174/1-2,175
818/m.44,49

ÖZET : Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün taraflar tebligata rağmen gelmediler. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanmaya neden olan olaylarda eşini döven davalı koca tamamen kusurludur.

Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranlarında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

3-Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır.

Türk Medeni Kanununun 4.maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Borçlar Kanununun 44. ve 49. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat ( TMK.174/2 ) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

4-Davacının faiz talebi ve edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi, katılma alacağı ile ilgili dava bu davanın eki niteliğinde olmadığından miktar açıklattırılarak peşin nisbi harcın ikmal ettirilmemesi de doğru değildir.

5-Müşterek çocuk Gülşan 20.1.2004 tarihinde ergin olmuştur. Dava ve taraf ehliyeti yargılamanın her safhasında kendiliğinden nazara alınır. Gülşan'ın bağımsız olarak açtığı Türk Medeni Kanununun 328-364. maddelerine dayalı bir yardım nafakası davası da bulunmamaktadır. Bu çocuk yönünden iştirak nafakasına hükmolunmaması gerekirken hükmolunması da bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : 1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,

2-Hükmün 2, 3. ve 4. bentlerde gösterilen nedenlerle davacı, 5. bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu