Mesajı Okuyun
Old 04-04-2005, 17:34   #14
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/66
K. 2004/764
T. 22.1.2004

• BOŞANMA ( Eşit Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Takdir Edilemeyeceği - Yoksulluğa Düşecek Kadın Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası - Eşit Kusurlu Eş Yararına Takdir Edilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davası - Yoksulluğa Düşecek Kadın Lehine Hükmedilmesi Gereği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat ve Nafaka İle İlgili Hükümlerin Bozulması - Davanın Aile Mahkemesine Devredilmesi Gereği )

4721/m.166, 174, 175, 176
4722/m.1
743/m.134, 143, 144, 145
4787/m.4

ÖZET : Eşit kusurlu olan eş yararına manevi tazminat takdir edilemez.

Boşanma sonucu yoksulluğa düşecek kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-4722 Sayılı Kanun'un 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

2-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının ( kadının ) aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

3-Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan hadiselerde eşler eşit kusurludurlar. Eşit kusurlu olan eş yararına manevi tazminat takdir edilemez. Gerçekleşen bu durum karşısında kocanın istediği manevi tazminatın reddedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

4-Boşanma sonucu kadının ( davalının ) yoksulluğa düşeceği anlaşılmaktadır. Kadın yararına uygun bir yoksulluk nafakası takdir edilmemesi de yerinde değildir.

5-4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün üç ve dördüncü bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 22.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu