Mesajı Okuyun
Old 18-03-2005, 17:16   #10
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4725
K. 2003/5958
T. 24.4.2003

• EŞYA VE ZİYNET DAVASI ( Davalı Eşya ve Ziynetleri Sebebiyle Maddi Tazminat İsteğinde Bulunduğundan Bu İsteğin Boşanmanın Eki Olarak Kabul Edilememesi )

• BOŞANMANIN EKİ ( Davalı Eşya ve Ziynetleri Sebebiyle Maddi Tazminat İsteğinde Bulunduğundan Bu İsteğin Boşanmanın Eki Olarak Kabul Edilememesi )

• NİSBİ HARCA TABİ OLMA ( Davalı Eşya ve Ziynetleri Sebebiyle Maddi Tazminat İsteğinde Bulunduğundan Bu İsteğin Boşanmanın Eki Olarak Kabul Edilememesinden Dolayı Harca Tabi Olması )

• ORTADA DAVA BULUNMAMASI ( Harcı Verilerek Açılmış Bağımsız yahut Karşılık Davada Olmadığı Halde Kesin Hüküm Teşkil Edecek Şekilde Ret Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )

4721/m.174,179,219,220
1086/m.178,413
492/m.30,32

ÖZET : Davalı eşya ve ziynetleri sebebiyle maddi tazminat isteğinde bulunmuştur. Bu istek boşanmanın eki olarak kabul edilemez. Harcı verilerek açılmış bağımsız yahut karşılık davada yoktur. Dava olmadığı halde kesin hüküm teşkil edecek şekilde ret kararı verilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm maddi-manevi tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemenin de kabul ettiği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde eşlerin eşit kusurlu bulunmalarına, kadına; dava tarihinden hükmün kesinleşmesine kadar verilen nafakanın tedbir, bu tarihten sonrasının ise yoksulluk nafakası olduğunun tabii bulunmasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı eşya ve ziynetleri sebebiyle maddi tazminat isteğinde bulunmuştur. Bu istek boşanmanın eki ( ferisi ) olarak kabul edilemez. Harcı verilerek açılmış bağımsız yahut karşılık davada yoktur. Dava olmadığı halde kesin hüküm teşkil edecek şekilde ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu