Mesajı Okuyun
Old 18-03-2005, 17:08   #6
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4597
K. 2004/5394
T. 27.4.2004

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bu Tür Tazminatlara İlişkin Ödeme Şeklinin Maddi Tazminat İçin Toptan veya İrat Biçiminde Manevi Tazminat için Sadece Toptan Olarak Ödenebilmesinin Mümkün Olması )

• HÜKMÜN AÇIK OLMASI ( Hüküm Fıkrasının İnfazda Karışıklık Yaratmayacak Şekilde Olması ve Tazminatların Hangi Tarihlerde Ödeneceğinin Açık Biçimde Belirlenmesinin Gerekmesi )

• TAZMİNATLARIN ÖDENME TARİHİ ( Hüküm Fıkrasının İnfazda Karışıklık Yaratmayacak Şekilde Olması ve Tazminatların Hangi Tarihlerde Ödeneceğinin Açık Biçimde Belirlenmesinin Gerekmesi )

• TOPTAN VE İRAT ŞEKLİNDE ÖDEME ( Maddi ve Manevi Tazminatlara İlişkin Ödeme Şeklinin Maddi Tazminat İçin Toptan veya İrat Biçiminde Manevi Tazminat için Toptan Olarak Ödenebilmesi )

4721/m.176
1086/m.388

ÖZET : Boşanmanın eki niteliğinde hükmedilecek tazminatların ödenme biçimi Türk Medeni Kanununun 176. maddesinde açıklanmış olup, maddi tazminatın toptan veya irat biçiminde, manevi tazminatın ise sadece toptan olarak ödenmesine karar verilebilir. Ayrıca, mahkemece kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatların hükmün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde dört eşit taksitle tahsiline karar verilmiştir. Hüküm fıkrasının infazda karışıklık yaratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. ( HUMK.388.md. ) Tazminatlar dört eşit takside bağlandığına göre ödeme tarihlerinin açık biçimde gösterilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının nafakalara ilişkin temyiz talebi yersizdir.

2-Davalının tazminatlara yönelik temyizine gelince;

a-Boşanmanın eki niteliğinde hükmedilecek tazminatların ödenme biçimi Türk Medeni Kanununun 176. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre maddi tazminatın toptan veya irat biçiminde, manevi tazminatın ise sadece toptan olarak ödenmesine karar verilebilir. ( TMK.176/1-2. mad. ) Mahkemece yasada belirtilen ödeme biçimi dışına çıkılarak hükmedilen maddi ve manevi tazminatın dört taksit şeklinde ödenmesine karar verilmesi doğru değildir. Ne var ki davacının bu yönde temyizi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.

b-Mahkemece kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatların hükmün kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde dört eşit taksitle tahsiline karar verilmiştir. Hüküm fıkrasının infazda karışıklık yaratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. ( HUMK.388.md. ) Tazminatlar dört eşit takside bağlandığına göre ödeme tarihlerinin açık biçimde gösterilmesi gerekir. Bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Temyize konu kararın 2/b bendinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyiz edilen diğer yönlerinin 1. bentteki nedenlerle ONANMASINA, 2/a bendindeki yanlışlığa ise işaret edilmekle yetinilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
---------------------------------------------------------------------------------
Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------

Av.Habibe Yılmaz Kayar
İstanbul Barosu